Siekdami užtikrinti tvarkomų projektuose dalyvaujančių asmenų asmens duomenų apsaugą pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 13 ir 14 straipsnius, informuojame, kad:

Asmens duomenų valdytojai:

 • Europos socialinio fondo agentūra, M. Katkaus g. 44, LT-09217 Vilnius, tel. (8 5) 264 9340, el. paštas . Duomenų apsaugos pareigūnė – Agnė Kraujalytė, tel. (8 659 80 821, el. paštas [email protected];  

Asmens duomenų tvarkymo tikslai:

 • projekto įgyvendinimo priežiūra (vertinant projekto išlaidas ir rezultatus, projekto mokymų efektyvumą, dalyvių atitiktį tikslinei grupei);
 • ataskaitų Europos Komisijai rengimas ir teikimas (naudojami apibendrinti nuasmeninti duomenys apie lytį, amžių ir priklausymą Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšomis finansuojamo projekto dalyvio apklausos anketoje nurodytoms grupėms);
 • socialiniai tyrimai (naudojami Jūsų pateikti duomenys);
 • pažangos priemonės ir investicijų įgyvendinimo vertinimas (duomenys renkami apklausos, interviu ir kt. metodais).

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Jūs dalyvaujate projekto veikloje, kuri finansuojama iš 2021–2027 m. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (toliau – PMIF) veiksmų programos lėšų. Už mokymo / renginio išlaidas ir projekto rezultatus atsiskaitoma Europos Komisijai. Pagal Europos Komisijos reikalavimus (2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės, su visais pakeitimais, 2021 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2021/1147, kuriuo nustatomas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas, su visais pakeitimais nustatytas prievoles), Lietuva turi atsiskaityti už projektuose dalyvaujančių asmenų priklausymą įvairioms grupėms ir turi būti užtikrinta galimybė identifikuoti projekto dalyvius. Duomenys bus tvarkomi tik tokia apimtimi, kiek tai būtina tikslams pasiekti.

Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi, siekiant įvykdyti duomenų valdytojui taikomą teisinę prievolę (Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies c punktas).

Atsisakęs (-iusi) pateikti prašomus asmens duomenis, neteksite galimybės dalyvauti projekto veiklose.

Tvarkomi asmens duomenys:

Jūsų pateikti asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, pilietybė, interesų Lietuvoje turinčio užsieniečio (ILTU) kodas, užsieniečio registracijos pažymėjimo numeris, lytis, el. pašto adresas, tel. ryšio Nr., statusas (valstybės tarnautojas, darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, arba tarptautinės organizacijos darbuotojas; prieglobsčio prašytojas, turintis leidimą gyventi Lietuvoje asmuo (taip pat leidimo gyventi išdavimo pagrindas ir data, galiojimo data), neteisėtai esantis Lietuvos Respublikoje asmuo, perkeltas į Lietuvos Respublikos teritoriją asmuo), projekto administravimo tikslais teikiami asmens duomenų gavėjams. Taip pat teikiami priklausymo pažeidžiamoms grupėms (nelydimas nepilnametis, kitas pažeidžiamas asmuo) ir atitikties vadovaujančiosios ir (ar) tarpinės institucijų nurodytiems papildomiems kriterijams vertinimo duomenys.

 

Siekiant duomenis sutikrinti, užtikrinti jų tikslumą ir sumažinti administracinę naštą, kai kurie duomenys apie Jus gali būti gaunami iš kitų valstybės institucijų valdomų registrų ir informacinių sistemų, taip pat iš vidinių projekto vykdytojo valdomų registrų.

 

Asmens duomenų gavėjai:

 • projekto vykdytojas;
 • tarpinė (projektą administruojanti) ir vadovaujančioji institucijos;
 • audito institucija;
 • socialinius tyrimus atliekančios institucijos ir įmonės.

 

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis:

Jūsų asmens duomenys bus saugomi 5 metus, baigus įgyvendinti 2021–2027 metų PMIF veiksmų programą. Pasibaigus saugojimo laikotarpiui, duomenys sunaikinami.

Dokumentai ar jų kopijos, kuriuose yra asmens duomenų, saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą įgyvendinančių teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Asmens duomenų saugumo užtikrinimas:

 • Prieigos prie asmens duomenų teises turi tik tarpinės institucijos darbuotojai, pasirašę konfidencialumo pasižadėjimus. Darbuotojų veiksmai audituojami.
 • Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679, kitais PMIF veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

 

Jūsų teisės, tvarkant asmens duomenis:

Pagal Reglamentą (ES) 2016/679 Jūs turite šias teises: teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą; teisę susipažinti su asmens duomenimis; teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis; teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisę būti pamirštam“); teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą.

Jei manote, kad Jūsų teisės, susijusios su mūsų atliekamu asmens duomenų tvarkymu, buvo pažeistos, turite teisę kreiptis į priežiūros instituciją – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Jeigu manote, kad dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo patyrėte materialinę ar nematerialinę žalą, turite teisę į kompensaciją, dėl kurios priteisimo galite kreiptis į apylinkės teismą pagal teritoriją (apygardą).