PMIF ES teisės aktai

2014 m. balandžio 16 d. EUROPOS PARLAMENTO ir TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 516/2014, kuriuo įsteigiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas ir iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas Nr. 2008/381/EB ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos sprendimai Nr. 573/2007/EB ir Nr. 575/2007/EB bei Tarybos sprendimas 2007/435/EB

2014 m. balandžio 16 d. EUROPOS PARLAMENTO ir TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos

2014 m. liepos 24 d. KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 799/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos, nustatomi metinių ir galutinių įgyvendinimo ataskaitų pavyzdžiai

2014 m. liepos 24 d. KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 802/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos, nustatomi nacionalinių programų pavyzdžiai ir Komisijos ir valstybių narių elektroninio keitimosi duomenimis sistemos nuostatos bei sąlygos

2014 m. liepos 25 d. KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 801/2014, kuriuo nustatomas tvarkaraštis ir kitos įgyvendinimo sąlygos, susijusios su Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo išteklių, numatytų asmenų perkėlimo į ES Sąjungos programai, skyrimo mechanizmu   

2014 m. liepos 25 d. KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1042/2014, dėl papildomų Reglamento (ES) Nr. 514/2014 nuostatų dėl atsakingų institucijų skyrimo, valdymo ir kontrolės pareigų ir dėl audito institucijų bei įsipareigojimų

2014 m. liepos 30 d. KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1048/2014, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos, nustatomos informavimo ir viešinimo priemonės visuomenei ir informavimo priemonės paramos gavėjams  

2014 m. liepos 30 d. KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1049/2014, dėl informavimo ir viešinimo priemonių techninių charakteristikų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paarmos priemonės bendrosios nuostatos

2015 m. kovo 2 d. KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 2015/377, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos, nustatomi metinio likučio mokėjimui reikalingų dokumentų pavyzdžiai

2015 m. kovo 2 d. KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 2015/378, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 514/2014 taikymo taisyklės, susijusios su metinio sąskaitų patvirtinimo procedūros ir atitikties patvirtinimo procedūros įgyvendinimu
Pakeitimas: 2017 m. balandžio 5 d. KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 2017/646, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas Nr. (ES) 2015/378, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 514/2014 taikymo taisyklės, susijusios su metinio sąskaitų patvirtinimo procedūros ir atitikties patvirtinimo procedūros įgyvendinimu

2015 m. gegužės 29 d. KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 2015/840, dėl patikrinimų, kuriuos atlieka atsakingos institucijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr.  514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos

2015 m. liepos 9 d. KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 2015/1973 kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 514/2014 papildomas specialiomis nuostatomis dėl pažeidimų, susijusių su Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondu ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemone, ataskaitų teikimo

2015 m. liepos 9 d. KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 2015/1977 kuriuo nustatomas pranešimų apie pažeidimus, susijusius su Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondu ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemone, dažnumas ir forma pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 514/2014

2015 m. rugsėjo 9 d. Komisijos Komunikatas Europos Parlamentui Tarybai COM(2015) 454 "ES viešųjų pirkimų taisyklių taikymas ir dabartinė prieglobsčio krizė"

2016 m. vasario 27 d. Europos Komisijos išaiškinimas Ref.Ares(2017)1036248 dėl perkėlimo iš Europos Sąjungos valstybių narių ir teisėto priėmimo pagal tarybos sprendimą (ES) 2016/1754 įgyvendinimo

2016 m. spalio 3 d. KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 2017/207 dėl bendros stebėsenos ir vertinimo sistemos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos

2017 m. balandžio 5 d. KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/646, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/378, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 514/2014 taikymo taisyklės, susijusios su metinio sąskaitų patvirtinimo procedūros ir atitikties patvirtinimo procedūros įgyvendinimu

2017 m. liepos 17 d. Europos Komisijos išaiškinimas Ref.Ares(2017)3592644 dėl trečiųjų šalių piliečių perkėlimo iš trečiosios šalies į valstybę narę 2018 metų perkėlimo periodo praktinių aspektų

2018 m. gegužės 16 d. KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2018/1291, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1042/2014 dėl papildomų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 514/2014 nuostatų dėl atsakingų institucijų skyrimo, valdymo ir kontrolės pareigų ir dėl audito institucijų statuso bei įsipareigojimų 

ES teisės aktų, reglamentuojančių PMIF 2014-2020 m., rinkinys (anglų kalba)