Paraiškų vertinimą sudaro šie etapai:

 • projekto tinkamumo finansuoti vertinimas, taikomas visiems projektams. Šio vertinimo metu įvertinima, ar projektai atitinka privalomus standartinius reikalavimus.
 • projekto naudos ir kokybės vertinimas, atliekamas tik tuo atveju, kai projektai atrenkami projektų konkurso būdu. Šio vertinimo metu yra nustatomas projekto prioritetas gauti finansavimą pagal patvirtintus prioritetinius atrankos kriterijus

Paraiškų vertinimą atlieka įgaliotoji institucija Europos socialinio fondo agentūra. Valstybės projektų praiškos vertinamos per 45 dienas nuo valstybės projekto paraiškos gavimo dienos, o projektų konkurso būdu gautos paraiškos vertinimamos ne ilgiau kaip 60 dienų nuo kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodytos paskutinės paraiškų pateikimo dienos. Pagrįstais atvejais paraiškų vertinimo terminas gali būti pratęstas.

Paraiškų vertinimo rezultatai:

 • Pagal PFSA Nr. PMIF-4.1-V-02 tinkmumo finansuoti vertinimo metu atrinktas Pabėgėlių priėmimo centro projektas „Įsikurk Lietuvoje“ (150 000,00 Eur)
 • Pagal PFSA Nr. PMIF-2.1.7-K-01 vertintos dvi paraiškos - VŠĮ Nacionalinis socialinės integracijos instituto paraiška projektui „PABĖGĖLIAMS ATVIRA EKONOMINĖ ERDVĖ: NUO DARBO IKI VERSLO”, ir Pabėgėlių priėmimo centro paraiška projektui „Užsieniečių verslumo ir įsitraukimo į darbo rinką skatinimas”. Atlikus tinkamumo finansuoti bei naudos ir kokybės vertinimo etapus, atrinktas Pabėgėlių priėmimo centro projektas, projekto vertė 249 970,10 Eur, kuris surinko 100 balų.  
 • Pagal PFSA Nr. PMIF-3.2.2-K-04 vertinta Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuro paraiška projektui “Savanoriško grįžimo pagalba ir reintegracija kilmės šalyje”. Tinkamumo finansuoti bei naudos ir kokybės vertinimo etapus paraiška perėjo: projekto vertė 248780,53 Eur, surinko 100 balų.
 • Pagal PFSA Nr. PMIF-1.2.3-K-01 vertinta Mykolo Romerio universiteto paraiška projektui “Prieglobsčio sistemos vertinimas”. Tinkamumo finansuoti bei naudos ir kokybės vertinimo etapus paraiška perėjo: projekto vertė 59874,27 Eur surinko 70 balų.
 • Pagal PFSA Nr. PMIF-2.2.1-V-02 tinkmumo finansuoti vertinimo metu atrinktas Pabėgėlių priėmimo centro projektas „Pabėgėlių administravimo informacinė sistema“ (198845,72 Eur)
 • Pagal PFSA Nr. PMIF-2.1.2-V-01 tinkmumo finansuoti vertinimo metu atrinktas Pabėgėlių priėmimo centro projektas „Ateitį kurkime šiandien“ (481 255,55 Eur)
 • Pagal PFSA Nr. PMIF-2.1.6-K-01 vertintos trys paraiškos - VŠĮ Nacionalinis socialinės integracijos instituto paraiška projektui „Laukiamas: iš svetur“, Vilniaus arkivyskupijos Caritas paraiška projektui „Bendruomenių tiltai“ ir Pabėgėlių priėmimo centro paraiška projektui “Bendruomeniškumo skatinimas Lietuvoje”. Atlikus tinkamumo finansuoti bei naudos ir kokybės vertinimo etapus, atrinkti projektai, kurių surinkta balų ir projekto vertė atitinkamai 55 ir 31592,36 Eur, 85 ir 199591,58 Eur, 55 ir 63794,66 Eur.
 • Pagal PFSA Nr. PMIF-2.1.3-K-03 vertintos trys paraiškos - VŠĮ Nacionalinis socialinės integracijos instituto paraiška projektui „Tolerantiškos bendruomenės“, Labdaros ir paramos fondo „Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras“ paraiška projektui „Būkim pažįstami“ ir VšĮ Menų agentūros “Artscape” paraiška projektui “Kai susitinka istorijos”. Atlikus tinkamumo finansuoti bei naudos ir kokybės vertinimo etapus, atrinkta VšĮ Menų agentūros “Artscape” paraiška projektui “Kai susitinka istorijos”. Bendra projekto vertė 249 710,00 Eur.
 • Pagal PFSA Nr. PMIF-1.1.4-V-03 tinkmumo finansuoti vertinimo metu atrinktas Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos projektas „Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimas laikiname būste ir (ar) apgyvendinimo patalpose“ (250 000 Eur)
 • Atlikus kvietimo Nr. PMIF-1.2.2-K-02 tinkamumo finansuoti bei naudos ir kokybės vertinimo etapus, atrinkta Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos projekto "Prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygų ir prieglobsčio procedūrų stebėsena" paraiška. Projekto vertė - 51 493,65 Eur, naudos ri kokyb4s vertinimo metu surinkti 93 balai iš 100 galimų. Projektams nepaskirstytų kvietimo teikti paraiškas sumos likutis - 13 506,35 Eur
 • Kvietimas Nr. PMIF-2.1.2-K-02 tinkamumo finansuoti bei naudos ir kokybės vertinimo etapus perėjo pareiškėjo Vilniaus arkivyskupijos Caritas projekto "Bendruomeninis integracijos centras Vilniaus mieste" paraiška (projekto vertė: 528 271,21 Eur; suteikta 90 balų), Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos projekto "Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Kauno centras" paraiška (projekto vertė: 578 932,39 Eur; suteikta 90 balų), Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos projekto "Lietuvos Raudnojo Kryžiaus Infocentras" paraiška (projekto vertė: 573 590,14 Eur; suteikta 90 balų).
 • Kvietimas Nr. PMIF-1.1.4-K-02 tinkamumo finansuoti bei naudos ir kokybės vertinimo etapus perėjo pareiškėjo Vilniaus arkivyskupijos Caritas projekto "Prieglobsčio prašytojų priėmimo, užimtumo, socialinių paslaugų ir gyvenimo sąlygų gerinimas" paraiška (projekto vertė: 601 208,84 Eur; suteikta 75 balų).
 • Kvietimas Nr. PMIF-3.1.2-V-02: tinkamumo vertinimo etapą perėjo pareiškėjo Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos projekto "Vertinimo ir teisinių paslaugų, reikalingų vykdant užsieniečių išsiuntimo ar grąžinimo procedūras, įisgijimas" paraiška (projekto vertė: 8 670,00 Eur) ir pareiškėjo Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos projekto "Paslaugų teikimas grąžinamiems trečiųjų šalių piliečiams" paraiška (projekto vertė: 153 313,70 Eur).
 • Kvietimas Nr. PMIF-3.2.1-K-02: tinkamumo finansuoti bei naudos ir kokybės vertinimo etapus perėjo pareiškėjo TMO Vilniaus biuras "GPU2-grįžimo pagalba užsieniečiams 2" paraiška (projekto vertė: 433 670,35 EUR; suteikti 97 balai).
 • Kvietimas Nr. PMIF-1.1.5-K-01: tinkamumo finansuoti bei naudos ir kokybės vertinimo etapus perėjo pareiškėjo VŠĮ Diversity Development Group projekto "Mokymosi visą gyvenimą požiūris priėmimo ir prieglobsčio sistemose" paraiška (projekto vertė: 188 162,56 Eur; suteikti 69 balai).  
 • Kvietimas Nr. PMIF-2.2.1-K-01: tinkamumo finansuoti bei naudos ir kokybės vertinimo etapus perėjo pareiškėjo VŠĮ Diversity Development Group projekto "Mokymosi visą gyvenimą požiūris prieglobsčio, migracijos ir integracijos procesuose" paraiška (projekto vertė: 173 800,00 Eur; suteikti 79 balai).
 • Kvietimas Nr. PMIF-3.2.3-V-02: tinkamumo vertinimo etapą perėjo pareiškėjo Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos projekto "Užsieniečių priverstinio grąžinimo ir išsiuntimo organizavimas" paraiška (projekto vertė: 381 900,00 Eur).  
 • Kvietimas Nr. PMIF-3.1.1-V-01: tinkamumo vertinimo etapą perėjo pareiškėjo Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos projekto "Grąžinamų trečiųjų šalių piliečių apgyvendinimo sąlygų gerinimas ir saugumo užtikrinimas" paraiška (projekto vertė: 592 575,00 Eur).
 • Kvietimas Nr. PMIF-1.1.1-V-02: tinkamumo vertinimo etapą perėjo pareiškėjo Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos projekto "Prieglobsčio prašytojų bendrabučio remontas" paraiška (projekto vertė: 136 665,00 Eur).
 • Kvietimas Nr. PMIF-1.1.1-V-01: tinkamumo vertinimo etapą perėjo pareiškėjo Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos projekto "Pažeidžiamų prieglobsčio prašytojų bendrabučio statyba" paraiška (projekto vertė: 660 368,05 Eur).
 • Kvietimas Nr. PMIF-2.1.3-K-02: naudos ir kokybės vertinimo etapą perėjo pareiškėjų Labdaros ir paramos fondas "Nevyriausybinių organizcijų informacijos ir paramos centras" paraiška Nr. PMIF-2.1.3-K-02-001 (suteikta 90 balų) ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos paraiška Nr. PMIF-2.1.3-K-02-002 (suteikta 60 balų).
 • Kvietimas Nr. PMIF-2.1.5-K-01: tinkamumo finansuoti bei naudos ir kokybės vertinimo etapus perėjo pareiškėjo VŠĮ Diversity Development Group projekto "Migracijos informacijos ir bendradarbiavimo platforma" paraiška (projekto vertė: 102 195,96 Eur; suteikta 67 balai).
 • Kvietimas Nr. PMIF-1.1.2-V-01: tinkamumo vertinimo etapą perėjo pareiškėjo Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos projekto "Kontrolinio praėjimo punkto statyba" paraiška (projekto vertė: 875 747,82 Eur).
 • Kvietimas Nr. PMIF-1.2.2-K-01: tinkamumo finansuoti bei naudos ir kokybės vertinimo etapus perėjo pareiškėjo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos projekto "Prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygų stebėsena" paraiška (projekto vertė: 31 702,57 EUR). 
 • Kvietimas Nr. PMIF-4.1-V-02: tinkamumo finansuoti vertinimo etapą perėjo pareiškėjo Pabėgėlių priėmimo centras projekto "Atrask save Lietuvoje" paraiška (projekto vertė: 357 700 EUR).
 • Kvietimas Nr. PMIF-1.1.5-V-01: tinkamumo vertinimo etapą perėjo pareiškėjo Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos projekto "Prieglobsčio srities specialistų mokymai" paraiška (projekto vertė: 20 000,00 Eur).
 • Kvietimas Nr. PMIF-4.1-V-01: tinkamumo finansuoti vertinimo etapą perėjo pareiškėjo Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos projekto "Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respubliką iš trečiosios valstybės teritorijos" paraiška (projekto vertė: 299 880 EUR).
 • Kvietimas Nr. PMIF-3.2.2-K-01: tinkamumo finansuoti bei naudos ir kokybės vertinimo etapus perėjo pareiškėjo TMO Vilniaus biuras projekto "Reintegracija Tėvynėje" paraiška (projekto vertė 48 661,48 EUR).
 • Kvietimas Nr. PMIF-3.1.4-K-01: tinkamumo finansuoti bei naudos ir kokybės vertinimo etapus perėjo pareiškėjo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos projekto "Užsieniečių išsiuntimo operacijų stebėjimas" paraiška (projekto vertė: 36 392,91 EUR; suteikta 90 balų).
 • Kvietimas Nr. PMIF-1.2.1-V-01: tinkamumo vertinimo etapą perėjo pareiškėjo Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos projekto "Prieglobsčio suteikimo Lietuvos Respublikoje procedūrų gerinimas" paraiška (projekto vertė: 92 679,65 Eur).
 • Kvietimas Nr. PMIF-2.1.3-K-01: naudos ir kokybės bei tinkamumo finansuoti vertinimo etapus perėjo pareiškėjų Labdaros ir paramos fondas "Nevyriausybinių organizcijų informacijos ir paramos centras" paraiška Nr. PMIF-2.1.3-K-01-001 (suteikta 100 balų, prašoma finansavimo suma 190 846,12 EUR), Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos paraiška Nr. PMIF-2.1.3-K-01-002 (suteikta 100 balų, prašoma finansavimo suma 217 220 EUR), Tolerantiško jaunimo asociacijos paraiška Nr. PMIF-2.1.3-K-01-003 (suteikta 100 balų, prašoma finansavimo suma 152 024,22 EUR).
 • Kvietimas Nr. PMIF-4.2-V-02: tinkamumo finansuoti vertinimo etapą perėjo pareiškėjo Pabėgėlių priėmimo centras projekto "Lietuva - kitataučių užuovėja" paraiška (projekto vertė: 2 947 909,39 EUR).
 • Kvietimas Nr. PMIF-4.2-V-01: tinkamumo finansuoti vertinimo etapą perėjo pareiškėjo Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos projekto "Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respubliką" paraiška (projekto vertė: 771 441,74 EUR).
 • Kvietimas Nr. PMIF-2.1.2-K-01: Tinkamumo finansuoti vertinimo etapą perėjo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos paraiška Nr. PMIF-2.1.2-K-01-001 (projekto vertė 443 422,33 EUR), Vilniaus arkivyskupijos Caritas paraiška Nr. PMIF-2.1.2-K-01-002 (projekto vertė 410 502,27 EUR), Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos paraiška Nr. PMIF-2.1.2-K-01-003 (projekto vertė 438 395,90 EUR). Naudos ir kokybės vertinimo etapą perėjusios ir į tinkamumo finansuoti vertinimo etapą perduotos pareiškėjų Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos paraiška Nr. PMIF-2.1.2-K-01-001 (paraiškoje prašoma suma 451 045 EUR; suteikta 100 balų), Vilniaus arkivyskupijos Caritas paraiška Nr. PMIF-2.1.2-K-01-002 (paraiškoje prašoma suma 432 839,23 EUR; suteikta 80 balų), Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos paraiška Nr. PMIF-2.1.2-K-01-003 (paraiškoje prašoma suma 451 045 EUR; suteikta 100 balų).
 • Kvietimas Nr. PMIF-1.1.3-V-01: tinkamumo finansuoti vertinimo etapą perėjo pareiškėjo Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos projekto "Eurodac" sistemos įgijimas ir priežiūra" paraiška (projekto vertė: 484 848,85 EUR).
 • Kvietimas Nr. PMIF-3.2.1-K-01: tinkamumo finansuoti bei naudos ir kokybės vertinimo etapus perėjo pareiškėjo TMO Vilniaus biuras "GPU-grįžimo pagalba užsieniečiams" paraiška (projekto vertė: 267 445,91 EUR; suteikta 90 balų).
 • Kvietimas Nr. PMIF-2.1.2-V-01: tinkamumo finansuoti vertinimo etapą perėjo pareiškėjo Pabėgėlių priėmimo centras projekto "Pabėgėlis mūsų visuomenės dalis" paraiška (projekto vertė: 349 017,84 EUR).
 • Kvietimas Nr. PMIF-2.1.1-K-01: tinkamumo finansuoti bei naudos ir kokybės vertinimo etapus perėjo pareiškėjo Lietuvos socialinių tyrimų centras projekto "Prieglobstį gavusių užsieniečių integracijos politikos strateginis dokumentas" paraiška (projekto vertė: 20 000 Eur; suteikta 100 balų).
 • Kvietimas Nr. PMIF-1.1.4-K-01: tinkamumo finansuoti bei naudos ir kokybės vertinimo etapus perėjo pareiškėjo Vilniaus arkivyskupijos Caritas projekto "Prieglobsčio prašytojų priėmimo ir gyvenimo sąlygų gerinimas" paraiška (projekto vertė: 396 635,90 Eur; suteikta 90 balų).
 • Kvietimas Nr. PMIF-1.1.4-V-01: tinkamumo vertinimo etapą perėjo pareiškėjo Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos projekto "Prieglobsčio prašytojų teisių įgyvendinimo užtikrinimas" paraiška (projekto vertė: 110 000,00 Eur).
 • Kvietimas Nr. PMIF-3.1.2-V-01: tinkamumo vertinimo etapą perėjo pareiškėjo Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos projekto "Vertinimo ir teisinių paslaugų, reikalingų vykdant užsieniečių išsiuntimo ar grąžinimo procedūras, įsgijimas" paraiška (projekto vertė: 20 022,00 Eur) ir pareiškėjo Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos projekto "Paslaugų teikimas grąžinamiems trečiųjų šalių piliečiams" paraiška (projekto vertė: 162 500,00 Eur).
 • Kvietimas Nr. PMIF-3.2.3-V-01: tinkamumo vertinimo etapą perėjo pareiškėjo Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos projekto "Grąžinamų ir išsiunčiamų užsieniečių kelionės ir palydos organizavimas" (projekto vertė: 22 596,20 Eur)  ir pareiškėjo Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos projekto "Užsieniečių priverstinio grąžinimo ir išsiuntimo organziavimas" paraiška (projekto vertė: 341 263,00 Eur).