Pareiškėjas, norintis dalyvauti kvietime, pildo paraišką pagal Projektų administarvimo ir finansavimo taisyklėse patvirtintą formą ir teikia ją kartu su priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodyto termino pabaigos.

2023 m. rugpjūčio 25 d. gautos paraiškos pagal kvietimą Nr. PMIF-1.1.1-V-04:

Pagal kvietimą gautų paraiškų skaičius

1

Pagal kvietimą bendra prašomų skirti finansavimo lėšų suma, Eur

535 000,00 Eur

Pareiškėjo pavadinimas

Pabėgėlių priėmimo centras

Projekto pavadinimas

Pabėgėlių priėmimo centro apgyvendinimo sąlygų gerinimas

Paraiškos kodas

PMIF-1.1.1-V-04-001

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, Eur

535 000,00 Eur

Trumpas projekto aprašymas

Pabėgėlių priėmimo centras (toliau – Centras) yra biudžetinė socialines paslaugas teikianti įstaiga, kurios pagrindinės funkcijos yra laikinai apgyvendinti prieglobstį gavusius ir prieglobsčio prašančius užsieniečius Centre. Siekiant sukurti tinkamas sąlygas bei pagerinti egzistuojančią infrastruktūrą, būtiną trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės apgyvendinimui užtikrinti Centro Naujininkų pabėgėlių stovykloje,  numatyta atlikti paprastojo remonto ir kitus darbus. Siekiant numatyto tikslo, reikalingas pastatų, kuriuose gyvena užsieniečiai, stogo apšiltinimo, dangos atnaujinimo ir lietaus surinkimo ir nuvedimo sistemos remontas. Numatyta pakeisti senus langus ir lauko duris, atnaujinti ir įrengi privažiavimo takus ir pandusus, taip palengvinant judėjimo negalią turinčių asmenų padėtį. Siekiant sumažinti infrastruktūros išlaikymo kaštus, numatyta atlikti šilumos punktų ir šilumos tinklų renovaciją. Siekiant pagerinti medicinos paslaugų prieinamumą, įsteigti licencijuotą medicinos punktą. 

 

2022 m. gegužės 31 d. gautos paraiškos pagal kvietimą Nr. PMIF-4.1-V-02:

Pagal kvietimą gautų paraiškų skaičius

1

Pagal kvietimą bendra prašomų skirti finansavimo lėšų suma, Eur

150 007,00 Eur

Pareiškėjo pavadinimas

Pabėgėlių priėmimo centras

Projekto pavadinimas

„Įsikurk Lietuvoje“

Paraiškos kodas

PMIF-4.1-V-02-002

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, Eur

150 000,00 Eur

Trumpas projekto aprašymas

Projektas „Įsikurk Lietuvoje“ yra skirtas užtikrinti kompleksinį svarbių paslaugų teikimą tikslinės grupės asmenims, nurodytiems PFSA 19 punkte, siekiant pagerinti jų integracijos sąlygas Lietuvos Respublikoje. Siekiama padėti perkeltiems asmenims spręsti kylančias problemas, didinti galimybes integruotis kultūriniu ir socialiniu požiūriu, taikyti aktyvias integracijos priemones, informuoti visuomenę. Projekto veiklos: suorganizuotos vertėjo ir medicininės paslaugos, suteiktos konsultacijos pragyvenimo lėšų, ugdymosi, humanitarinės ir socialinės veiklos klausimais, vykdomi socialinių įgūdžių, lietuvių kalbos, išmokamos pašalpos socialinės integracijos laikotarpiu. Suteikiamos koordinavimo paslaugos savivaldybėse. Užtikrinamas vaikų ugdymas ikimokyklinėse ir mokyklinėse įstaigose.

 

2021 m. birželio 11 d. gautos paraiškos pagal kvietimą Nr. PMIF-2.1.7-K-01:

Pagal kvietimą gautų paraiškų skaičius

2

Pagal kvietimą bendra prašomų skirti finansavimo lėšų suma, Eur

499 957,44

Pareiškėjo pavadinimas

VŠĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“

Projekto pavadinimas

„PABĖGĖLIAMS ATVIRA EKONOMINĖ ERDVĖ: NUO DARBO IKI VERSLO“

Paraiškos kodas

PMIF-2.1.7-K-01-001

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, Eur

249 957,76

Trumpas projekto aprašymas

Projekto tikslas - šiuo projektu siekiame, teikiant individualizuotas integracijos paslaugas, projekte dalyvaujantiems tikslinės grupės atstovams padėti sėkmingai save įtvirtinti darbo rinkoje arba skatinti verslumą, taikant verslo inkubavimo programą, padėti įsteigti ir plėtoti individualius arba smulkius verslus.

Projekto metu įgyvendinamos veiklos:

1) Individualizuota mentorystės paslauga.

2) Individualizuota, integracijos į darbo rinką ir (arba) steigiant / plėtojant verslą, ugdomoji veikla bei verslo inkubavimo programa.

3) Investicijos į verslo plane numatytų paslaugų ir prekių įsigijimą.

4) Vertimo žodžiu ir raštu paslaugos.

Pareiškėjo pavadinimas

Pabėgėlių priėmimo centras

Projekto pavadinimas

„Užsieniečių verslumo ir įsitraukimo į darbo rinką skatinimas“

Paraiškos kodas

PMIF-2.1.7-K-01-002

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, Eur

249 999,68

Trumpas projekto aprašymas

Įsitraukimas į darbo rinką yra viena svarbiausių užduočių tikslinės grupės asmenims, padedanti jiems išgyventi, pasirūpinti šeima, skatinanti pasitikėjimą nauja šalimi, tam tikra prasme padedanti užmegzti socialinius ryšius arba stiprinti jau esamus. Šiuo projektu siekiama padėti tikslinės grupės asmenims lengviau įsilieti į Lietuvos darbo rinką, tapti nepriklausomais nuo valstybės teikiamos pagalbos, pilnaverčiais visuomenės nariais, ugdyti savarankiškumą ir savivertę. Projekto tikslas – padėti tikslinės grupės asmenims įveikti kliūtis bei barjerus, siekiant sėkmingos integracijos į darbo rinką. Siekiant šio tikslo, projekte numatytos priemonės – mentorystė, įvairūs kvalifikacijos, profesijos ar kitokių kompetencijų įgijimo ar tobulinimo kursai, parama įsigyjant reikalingų prekių ar paslaugų savarankiškai veiklai, vertimų raštu ir žodžiu paslaugos, vaikų priežiūros paslaugos.

 

2021 m. gegužės 19 d. gautos paraiškos pagal kvietimą Nr. PMIF-3.2.2-K-04:

Pagal kvietimą gautų paraiškų skaičius

1

Pagal kvietimą bendra prašomų skirti finansavimo lėšų suma, Eur

249 503,63

Pareiškėjo pavadinimas

Tarptautinė migracijos organizacija

Projekto pavadinimas

„Savanoriško grįžimo pagalba ir reintegracija kilmės šalyje“

Paraiškos kodas

PMIF-3.2.2-K-04-001

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, Eur

249 503,63

Projektas skirtas trečiųjų šalių piliečiams arba asmenims be pilietybės, kurių atžvilgiu dar nėra priimtas galutinis sprendimas dėl jų prašymo gauti prieglobstį, kurie yra gavę prieglobstį, tačiau nusprendė jo atsisakyti ir asmenims, esantiems Lietuvos Respublikoje, bet ne(be)atitinkantiems atvykimo ir buvimo Lietuvos Respublikoje sąlygų. Įgyvendinus numatytas savanoriško grąžinimo veiklas, trečių šalių piliečiai bus saugiai ir oriai grąžinti į savo kilmės šalis. Siekiant, kad grąžinimai būtų tvarūs ir nustačius galimybes realizuoti reintegracijos planus kilmės šalyje, bus teikiama pagalba iš Lietuvos į savo tėvynę grįžusiems asmenims pradėti pajamas generuojančias veiklas.  Prieš išvykimą asmenims bus suteikta būtiniausia pagalba, atitinkanti jų individualius poreikius. 

Projekto veiklose numatytos informavimo priemonės padės trečiųjų šalių piliečiams priimti informacija grįstą sprendimą grįžti į kilmės šalį bei užtikrins programos žinomumą bei teigiamą požiūrį į savanorišką grįžimą ir reintegraciją tarp visuomenės, institucijų, dalyvaujančių savanoriško grąžinimo procese.

Numatoma, kad ne mažiau nei 40 tikslinės grupės atstovų pasinaudos savanoriško grįžimo pagalba ir ne mažiau nei 10 dalyvaus reintegracijos veiklose.

 

2021 m. gegužės 14 d. gautos paraiškos pagal kvietimą Nr. Nr. PMIF-1.2.3-K-01 :

Pagal kvietimą gautų paraiškų skaičius

1

Pagal kvietimą bendra prašomų skirti finansavimo lėšų suma, Eur

65 000,00

Pareiškėjo pavadinimas

Mykolo Romerio universitetas

Projekto pavadinimas

„Prieglobsčio sistemos vertinimas“

Paraiškos kodas

PMIF-1.2.3-K-01-001

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, Eur

64 040,00

Projekto tikslas – atlikti Lietuvos Respublikos prieglobsčio sistemos (prieglobsčio suteikimo procedūrų ir prieglobsčio prašytojų priėmimo, įskaitant ir sulaikymą) ex post vertinimą ir pateikti rekomendacijas atsakingoms institucijoms. Vertinimas apims: Lietuvos prieglobsčio sistemos vertinimą veiksmingumo, efektyvumo ir atitikties ES teisei požiūriu; b) sisteminių spragų ir iššūkių analizę ir valstybės institucijų atsako veiksmingumo vertinimą; c) pasiūlymus dėl sistemos tobulinimo. Siekiami rezultatai: (a) atliktas išsamus prieglobsčio sistemos vertinimas, išanalizuoti pagrindiniai šios sistemos iššūkiai; (b) pateikti pasiūlymai pagrindiniams sistemos iššūkiams spręsti; (c) surengtos diskusijos dėl vertinimo rezultatų su suinteresuotomis institucijoms. Projekto rezultatai sudarys sąlygas tobulinti prieglobsčio suteikimo procedūros ir priėmimo sistemą.

2021 m. vasario 19 d. gautos paraiškos pagal kvietimą Nr. PMIF-2.1.6-K-01:

Pagal kvietimą gautų paraiškų skaičius

5

Pagal kvietimą bendra prašomų skirti finansavimo lėšų suma, Eur

530 000,00

Pareiškėjo pavadinimas

VŠĮ Nacionalinis socialinės integracijos institutas

Projekto pavadinimas

Laukiamas: iš svetur

Paraiškos kodas

PMIF-2.1.6-K-01-001

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, Eur

19 784,80

Informacija apie pateiktą paraišką

2021 m. sausio 13 d. pareiškėjas pateikė paraišką, tačiau 2021 m. sausio 21 d. raštu Nr. 2R-21-300 šią paraišką atsiėmė ir prašė jos nevertinti. Agentūra atsižvelgė į pareiškėjo prašymą ir paraiškos nevertins.

Pareiškėjo pavadinimas

VŠĮ Nacionalinis socialinės integracijos institutas

Projekto pavadinimas

„Laukiamas: iš svetur“

Paraiškos kodas

PMIF-2.1.6-K-01-002

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, Eur

27 924,87

Projektu „Laukiamas: iš svetur“ siekiama skatinti trečiųjų šalių piliečių, ypatingai pabėgėlių bei prieglobsčio prašytojų Lietuvoje, integraciją į bendruomenes, mažinti socialinę atskirtį per organizuojamas bendruomenines iniciatyvas. Šiam tikslui pasiekti pasirinktos trys pagrindinės priemonės:

- neformaliais ugdymo metodais paremtų tęstinių grupinių konsultacijų organizavimas tikslinei grupei, nukreiptos į emocinio atsparumo didinimą ir savigarbos stiprinimą;

- bendruomenių įgalinimas nesivadovauti išankstinėmis nuostatomis ir megzti pozityvius santykius su užsieniečiais Lietuvoje, organizuojant neformaliais principais pagrįstus mokymus bendruomenių viduje;

- savanoriškų veiklų organizavimą, į savanoriškas veiklas įtraukiant užsieniečius, ypatingą dėmesį skiriant prieglobsčio prašytojams bei pabėgėliams.

Apjungus visų taikomų priemonių rezultatus, bus sukuriami trumpi video filmukai, apie pagrindinių iššūkių įveikimo priemones, kuriuose užsieniečiai dalinsis savo patirtimi. Įgyvendinant pasirinktas priemones, bus įtvirtinama užsieniečių integracija Lietuvos priimančiose bendruomenėse. Bus sudaromos sąlygos užsieniečiams įsisavinti skirtingomis kultūrinėmis nuostatomis pagrįstas socialines bei teisines normas, bus ugdomas Lietuvos bendruomenių gebėjimas nesivadovauti neigiamomis išankstinėmis nuostatomis mezgant santykius su trečiųjų šalių piliečiais. Migrantai bus skatinami įsitraukti į savanoriškas veiklas ir tapti savanorių bendruomenės dalimi. Savanoriai įsitrauks į visuomenės edukacines veiklas. Tokių priemonių komplekso taikymas užtikrina sėkmingesnę migrantų integraciją į Lietuvos priimančias bendruomenes, įgalina pačius savarankiškai imtis atsakomybės bei iniciatyvos užtikrinant savo bei savo šeimos narių gerovę, bei jaučiantis neatskiriama bendruomenės dalimi.

Pareiškėjo pavadinimas

Lietuvos Raudojo Kryžiaus draugija

Projekto pavadinimas

„Visi kartu“

Paraiškos kodas

PMIF-2.1.6-K-01-003

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, Eur

345 787,27

Projekto tikslas – mažinti ne ES piliečių, gyvenančių Lietuvoje, socialinę atskirtį, gerinti jų integraciją, skatinant tiesioginius tarpusavio ryšius su vietos bendruomene. Siekiant įgyvendinti šį tikslą, Lietuvos Raudonasis Kryžius kartu su partneriais „Jaunimo tobulėjimo centras“, Moterų informacijos centras ir „Vilniaus socialinis klubas“ organizuos užsieniečius ir vietos visuomenės narius įtraukiančias veiklas, kurių metu bus ugdomi nediskriminavimo, empatijos, socialinio aktyvumo, lygybės bei bendradarbiavimo įgūdžiai. Projekto dalyviai kviečiami dalyvauti dialoge apie integraciją, analizuoti dabartinius integracinius procesus, siūlyti sprendimus, kurie pagerintų dabartinę užsieniečių padėtį Lietuvos visuomenėje.

Pareiškėjo pavadinimas

Vilniaus arkivyskupijos Caritas

Projekto pavadinimas

„Bendruomenių tiltai“

Paraiškos kodas

PMIF-2.1.6-K-01-004

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, Eur

235 210,91

Projekto tikslas – organizuojant mokymus, savanorystės programas ir bendruomenines veiklas suteikti pabėgėliams, trečiųjų šalių piliečiams ir lietuviams galimybę kartu kurti, diskutuoti, įgyti tarpkultūrinių kompetencijų. Vilniaus arkivyskupijos Caritas kartu su partneriais Menų agentūra „Artscape” ir „Pabėgėlių Taryba” įgyvendins šias veiklas:

-  2 mokymų ciklus, skirti kultūros institucijų atstovams, veiklų edukatoriams, prieglobstį gavusiems/prašantiems užsieniečiams, savanoriams ir universitetų studentams apmokyti.

- 2 savanorystės programas, kurios skatins savanorišką veiklą, stiprinant tikslinės grupės ryšius su vietos bendruomene.

- bendruomenines veiklas, kurios skatins tikslinės grupės ir vietos bendruomenės sutelktumą ir socialinį aktyvumą.

Pareiškėjo pavadinimas

Pabėgėlių priėmimo centras

Projekto pavadinimas

„Bendruomeniškumo skatinimas Lietuvoje“

Paraiškos kodas

PMIF-2.1.6-K-01-005

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, Eur

42 683,28

Projekto tikslas yra gerinti trečiosios valstybės (ne Europos Sąjungos (toliau ES) valstybės narės) piliečių arba asmenų be pilietybės (toliau – tikslinės grupės atstovai) integraciją, mažinant jų socialinę atskirtį per bendruomenės iniciatyvas. Projektą yra numatoma įgyvendinti Pabėgėlių priėmimo centro teritorijoje bei kitose savivaldybėse.

Projektas planuojamas įgyvendinti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Jonavos savivaldybėse, organizuojant seminarus ir diskusijas, skatinant bendruomeniškumą per sportines veiklas, vasaros dienos stovyklas.

Projektui pasibaigus bus padidintos galimybės užsieniečių bendravimui su vietos bendruomenėmis bei kitais užsieniečiais, asmenys gebės savarankiškiau gyventi ir dirbti Lietuvoje. Centro darbuotojai įgis patirties, dalyvaujant projekte. Lietuvos piliečiai sudalyvavę veiklose pažins kultūrų skirtumus, padės lengviau integruotis užsieniečiams visuomenėje.

 

2021 m. vasario 10 d. gautos paraiškos pagal kvietimą Nr. PMIF-2.1.3-K-03:

Pareiškėjo pavadinimas

VŠĮ Nacionalinis socialinės integracijos institutas

Projekto pavadinimas

Tolerantiškos bendruomenės

Paraiškos kodas

PMIF-2.1.3-K-03-001

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, Eur

42 907,14

Projektu yra siekiama skatinti mažesniųjų Lietuvos bendruomenių toleranciją ir atvirumą trečiųjų šalių piliečių atžvilgiu. Siekiama, kad mažosios savivaldybės taptų aktyvesnės organizuojant pagalbą pabėgėlių integracijos procese. Tai priemonė, padėsianti atverti kelius TŠP sėkmingai integracijai bendruomenėje, apimant ne tik viešųjų paslaugų organizavimą, bet ir pilnavertį įsiliejimą į vietos bendruomenę. Projekto metu bus vykdomos tokios veiklos:

1) Bus organizuojamos uždaros savivaldos specialistų diskusijos, dėl prieinamų bendruomenės viešųjų paslaugų TŠP integracijai resursų bei sudaromos realios ir lengvai įgyvendinamos schemos konkrečioje savivaldybėje. Šių diskusijų metu bus naudojami konkretaus pavyzdžio analizės metodai, kurie leis savivaldos atstovams paneigti vidines neigiamas nuostatas TŠP atžvilgiu bei sudarytos saugios sąlygos išsakyti kylančius klausimus. Taip pat bus aptartos pridėtinės vertės bendruomenei bei strategijos, kaip pabėgėlių integracija jų bendruomenėje gali užtikrinti stabilumą švietimo, medicinos sistemoje, pritraukti jaunų ir perspektyvių specialistų.

2) Bus vykdomi viešųjų paslaugų organizatorių (socialinės paslaugos, sveikatos priežiūros paslaugos, švietimo paslaugos ir pan.) praktiniai mokymai, kaip dirbti su trečiųjų šalių piliečiais. Mokymų metu bus analizuojami konkretūs atvejai bei galimi problemų sprendimo būdai, sudaromi realūs pagalbos organizavimo planai bei sukuriamas pagalbos teikėjų ratas. Mokymų dalyviai turės galimybę praktiškai dalyvaudami nepažintos situacijos sprendime, išsakyti savo nuogąstavimus ir susidaryti preliminarų pagalbos planą bei jį iš karto aptarti su kitais preliminariais pagalbos teikėjais savo bendruomenėje.

3) Bus vykdomi toleranciją TŠP atžvilgiu skatinantys „Gyvosios bibliotekos“ renginiai, kuriuose bendruomenių atstovai galės susipažinti su žmonėmis į Lietuvą atvykusiais iš trečiųjų šalių, su jais pabendrauti ir užduoti jiems rūpimus klausimus. Tuo pačiu bus aptariamas bendruomenės tolerancijos lygis skirtingų socialinę atskirtį patiriančių žmonių atžvilgiu, sukuriama prielaida, kad pabėgėlis ar prieglobsčio prašytojas vien dėl jo socialinio statuso netampa sudėtingesne problema, o yra neatrasta galimybė jų bendruomenėje.

4) Visos šios trys veiklos bus apjungtos į vieningą komunikacijos kampaniją, kai bus taikomi tiek individualaus poveikio sprendimai, tiek viešos komunikacijos priemonės darančios skirtingą poveikį Lietuvos bendruomenėms. Viešinant diskusijų su savivaldos atstovais rezultatus, bus pateikiamas platesnis savivaldybės vaizdas, daromas teigiamas poveikis bendruomenės nariams. Tikimasi, kad valdžios atstovams teigiamai atsiliepus apie TŠP, bendruomenės nariai jausis saugiau juos priimdami į savo ratą. Viešinant mokymus specialistams, bendruomenės nariams perduosime žinutę, kad jų bendruomenė yra stipri ir vertinama, bei teigiamas priimamų TŠP poveikis jų bendruomenei. Viešinant „Gyvosios bibliotekos“ veiklas, bus pateikiami teigiami TŠP integracijos į bendruomenę pavyzdžiai. Bus kuriami gatvės meno kūriniai, kurie bus pristatomi viešo renginio metu. Vėliau kūriniai bus prieinami visiems bendruomenės nariams ir skatins trečiųjų šalių pažinimą bei toleranciją jų atžvilgiu. Projekto tiksline grupe bus laikoma pasirinktų savivaldybių bendruomenių nariai, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje teigiamą poveikį pajus visa Lietuvos visuomenė. Šis projektas tai viena iš veiklų, skatinančių Lietuvos bendruomenes tapti atviresnėmis ir TŠP priimančiomis, bei organizuojančiomis kokybiškai integracijos pagalbą. Vykdant projektą su dalyviais bus palaikomas tęstinis ryšys, teikiamos konsultacijos ir siekiama, kad mažosios savivaldybės imtųsi iniciatyvos prisidedant prie pabėgėlių integracijos Lietuvoje.

Pareiškėjo pavadinimas

Labdaros ir paramos fondas „Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras“

Projekto pavadinimas

„Būkim pažįstami“

Paraiškos kodas

PMIF-2.1.3-K-03-002

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, Eur

250 000,00

Projekto „Būkim pažįstami“ tikslas – skatinti visuomenės toleranciją trečiųjų šalių piliečių atžvilgiu bei įvairovės supratimą ir tarpkultūrinį dialogą. Uždaviniai - surengti edukacinius interaktyvius viešus renginius visose Lietuvos apskrityse bei įgyvendinti toleranciją skatinančią visuomenės informavimo kampaniją. Uždavinių įgyvendinimo bus siekiama per specifines ir į projekto tikslinę grupę orientuotas veiklas. Projekto rezultatai ir nauda prisidės prie trečiųjų šalių piliečių integracijos Lietuvoje bei Lietuvos visuomenės sąmoningumo ugdymo, priimant kitataučius ir mažinant ksenofobinį požiūrį į kitataučius.

Pareiškėjo pavadinimas

VšĮ Menų agentūra “Artscape”

Projekto pavadinimas

“Kai susitinka istorijos”

Paraiškos kodas

PMIF-2.1.3-K-03-003

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, Eur

249 999,78

“Kai susitinka istorijos”- projektas, skirtas skatinti visuomenės toleranciją trečiųjų šalių piliečių atžvilgiu, įgyvendinant inovatyvias menines priemones ir viešinimo kampaniją. Projektą vykdo pareiškėjai VŠĮ Menų agentūra Artscape (Artscape) , kartu su partneriais - Diversity Development Group (DDG), VŠĮ Dokumendija (NARA), VšĮ „Lithuanian shorts“.   Partneriai vykdys kompleksines veiklas, prisidėsiančias prie plataus mąsto kultūrų įvairovės skatinimo, lygybės suvokimo, tarpkultūrinės sąveikos didinimo bei atviros visuomenės kūrimo ir tokiu būdu projektas padės įgyvendinti Užsieniečių integracijos į visuomenę veiksmų plano 10.2 priemonę. Projekto metu bus sukurtos ir 5-iose Lietuvos savivaldybėse pristatytos audiovizualinio ir vizualių meno instaliacijos, Lietuvos mokyklose vyks pamokos moksleiviams ir keliaujanti fotografijos paroda, bus vykdoma tolerancijos skatinimo Lietuvoje viešinimo kampanija, trumpametražių filmų programos sklaida.

 

2020 m. birželio 29 d. gautos paraiškos pagal kvietimą Nr. PMIF-3.1.4-K-02:

Pagal kvietimą gautų paraiškų skaičius

1

Pagal kvietimą bendra prašomų skirti finansavimo lėšų suma, Eur

69 969,21

Pareiškėjo pavadinimas

VŠĮ Diversity Development Group

Projekto pavadinimas

Išsiuntimo operacijų stebėsena

Paraiškos kodas

PMIF-3.1.4-K-02-001

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, Eur

69 969,21

Trumpas projekto aprašymas

Projektu siekiama pagerinti išsiuntimo procedūras, užtikrinant trečiosios šalies (ne ES valstybės narės) piliečių arba asmenų be pilietybės, kurie yra Lietuvos Respublikoje, kurie neatitinka arba nebeatitinka atvykimo ir (arba) buvimo Lietuvos Respublikoje sąlygų ir kurie yra išsiunčiami iš Lietuvos Respublikos, taikant išsiuntimo standartą. Šio projekto įgyvendinimo metu vykdomas nešališkas ir objektyvus užsieniečių išsiuntimo operacijų stebėjimas leidžia nuosekliai ir sistemingai gerinti užsieniečių išsiuntimo procesą.

Apskritojo stalo diskusijų metu bus aptarinėjamos metinės stebėtojų ataskaitos, ieškoma bendrų sprendimų ir pristatomos rekomendacijos grąžinimo/išsiuntimo politikos įgyvendinimo tobulinimui, o tai sustiprins tarpinstitucinį bendradarbiavimą, kuris padės ir toliau siekti aukščiausių išsiuntimo standartų.  Bus parengtos apibendrinančios ataskaitos, kuriose bus identifikuoti sisteminiai trūkumai ir galimi sprendimo būdai.

 

2020-06-11 gauta projekto "Prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygų ir prieglobsčio procedūrų stebėsena" paraiška pagal kvietimą Nr. PMIF-1.1.2-K-02

Projekto vykdytojas - Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

Prašomas finansavimas - 51 493,65 Eur

Projekto tikslas – siekiant pagerinti prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygas ir prieglobsčio procedūrų įgyvendinimą, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamų prieglobsčio prašytojų priėmimui Lietuvos Respublikoje, bus vykdomi priėmimo sąlygų stebėsenos vizitai, rengiamos metinės ataskaitos bei rekomendacijos, kurios bus pristatomos apskritojo stalo diskusijų metu stebėtoms institucijoms ir (ar) įstaigoms, bus skelbiamos viešai. Bus reguliariai, nešališkai ir objektyviai vertinama, ar institucijos laikosi ES bei tarptautinių standartų; siekiama užtikrinti valstybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą, bus prisidedama prie Lietuvos prieglobsčio sistemos, kuri yra bendrosios Europos prieglobsčio sistemos dalis, tobulinimo taip, kad būtų užtikrintos orios priėmimo sąlygos ir veiksmingos prieglobsčio procedūros.

2020-06-11 gauta projekto Nr. PMIF-2.1.9-V-01-001 "Kalbos mokymasis – sėkmingos socialinės integracijos dalis" paraiška

Projekto vykdytojas - Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras.

Prašomas finansavimas - 249.887,99 Eur

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas į Lietuvą atvykstantiems trečiųjų šalių piliečiams bei asmenims be pilietybės mokytis lietuvių kalbos, pritaikant turimą patirtį ir kompetencijas. Projekto tikslinės grupės yra Lietuvių kalbos mokytojai/specialistai, ketinantys dirbti su trečiųjų šalių piliečiais ir trečiųjų šalių piliečiai ir asmenys be pilietybės. Projekto metu bus sukaupti gerosios patirties pavyzdžiai ir praktikos, parengtas kalbos mokymo modelis, kuris perspektyvoje sudarys prielaidas padidinti užsieniečių kalbos mokymo kryptingumą tikslinės grupės atžvilgiu, išplėsti mokymosi formų taikymą ir rezultatyvumą, išplėsti institucijų įsitraukimą, užtikrinti efektyvesnį kalbos mokymo koordinavimą.

2020-05-28 gauta projekto Nr. PMIF-3.3.1-V-01-001 "Praktinis bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės" paraiška

Projekto vykdytojas - Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centras.

Prašomas finansavimas - 197.260,80 

Projekto tikslas – gerinti su grąžinimu susijusių procedūrų atlikimą, stiprinti specialistų, dirbančių grąžinimo srityje, gebėjimus, specialistų gerosios patirties mainai trečiųjų šalių grąžinimo srityje, siekiant pagerinti tarpusavio bendradarbiavimą, bendradarbiavimą su Europos Sąjungos valstybių narių institucijų, įstaigų ir organizacijų specialistais, bendradarbiavimą su trečiųjų šalių valstybių institucijų, įstaigų ir organizacijų specialistais. Tam tikslui būtų organizuojamos mokomosios stažuotės, vizitai, renginiai, keitimasis informacija, patirtimi ir pan. Taip pat - kelti specialistų kvalifikaciją organizuojant tarpkultūrinius mokymus.

2020-04-16 gauta projekto Nr. Nr. PMIF-1.1.4-V-03-001 "Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimas laikiname būste ir (ar) apgyvendinimo patalpose" paraiška

Projekto vykdytojas - Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Prašomas finansavimas - 250 000,00 Eur

Projekto tikslas – esant poreikiui užtikrinti prieglobsčio prašytojų laikiną apgyvendinimą ir priėmimo sąlygas alternatyviose apgyvendinimo vietose (apgyvendinimo patalpose). Projekto veiklos – vadovaujantis Aprašu, apgyvendinti prieglobsčio prašytojus alternatyviose apgyvendinimo vietose (apgyvendinimo patalpose) ir užtikrinti priėmimo sąlygas. Projekto rezultatas – 39 apgyvendinimo vietos (apgyvendinimo patalpos) prieglobsčio prašytojams.

2020-04-14 gauta projekto Nr. PMIF-1.1.1-V-03-001 "Pabėgėlių priėmimo centro I-ojo, ir II-ojo korpusų pastatų stogų šiltinimas" paraiška

Projekto vykdytojas - Pabėgėlių priėmimo centras

Prašomas finansavimas - 164313,45 Eur

Pabėgėlių priėmimo centras yra biudžetinė socialines paslaugas teikianti įstaiga, kurios pagrindinės funkcijos yra laikinai apgyvendinti prieglobstį gavusius ir prieglobsčio prašančius užsieniečius Centre. Siekiant sukurti tinkamas sąlygas, būtinas trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės apgyvendinimui užtikrinti Centre, pagerinti jų poreikius ir apgyvendinimo sąlygų kokybę, reikalingas pastatų, kuriuose gyvena užsieniečiai, stogų apšiltinimo, dangos atnaujinimo ir lietaus surinkimo ir nuvedimo sistemos pakeitimas. Pastatų sienos yra apšiltintos ir renovuotos, o stogai neapšiltinti ir nesandarūs drėgmės prasiskverbimui, todėl nėra užtikrinamos tinkamos užsieniečių gyvenimo sąlygos Centre. Įgyvendinus šį projektą būtų užtikrintos tinkamos užsieniečių apgyvendinimo sąlygos 120 tikslinės grupės atstovų. Pastatai atitiktų bendrąsias higienos normas ir aplinkosauginius reikalavimus.

2020-04-21 gauta projekto Nr. PMIF-2.2.1-V-01-001 „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams“ paraiška.

Projekto vykdytojas - Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Prašomas finansavimas - 299 990,24 Eur

Projektu siekiama stiprinti integracijos paslaugų trečiųjų šalių piliečiams (TŠP) teikimą Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių miestų, Jonavos bei Akmenės rajonų savivaldybėse. Įgyvendinamas išsamus TŠP poreikių savivaldybėse bei savivaldybių kompetencijų ir resursų integracijos srityje tyrimas ir, įtraukiant visas suinteresuotąsias šalis, suformuluojamos rekomendacijos integracijos paslaugų kūrimui bei teikimui kiekvienoje savivaldybėje. Projekto dalyviai konsultuojami rekomendacijų įgyvendinimo ir strateginio integracijos planavimo proceso metu. Vykdoma rekomendacijų įgyvendinimo stebėsena, orientuota į kokybiško grįžtamojo ryšio teikimą. Be to, naudojant inovatyvius mokymų metodus, projekto dalyviai visapusiškai apmokomi, kaip teikti integracijos paslaugas TŠP. Projekto dalyviams taip pat užtikrinamas bendradarbiavimas su užsienio ekspertais.

Informacija apie anksčiau pateiktas paraiškas:

Informacija apie pateiktas paraiškas iki 2019 m. pab.,

Informacija apie pateiktas paraiškas 2018 m. spalio 31 d.