Eil. Nr. Projekto vykdytojo pavadinimas, projekto pavadinimas ir projekto kodas Projekto sutarties pasirašymo data, sutarties numeris Projekto rangovo/-ų pavadinimas (jei taikoma) Projekto tikslas ir numatomi pasiekimai Projekto pradžios ir pabaigos datos Projekto biudžetas ir bendrojo finansavimo norma Konkretus PMIF programos tikslas Intervencinių priemonių rūšių kodai Projekto įgyvendinimo vieta (jei projektas įgyvendinamas keliose vietose - projekto vykdytojo registracijos vieta)
1 Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos „Prieglobsčio prašytojų priėmimo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra“ Nr. PMIF-1.01-V-01-01 2023-11-12 PMIF-2023-00501 UAB „Jungtiniai Projektai“ Padidinti prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo vietų skaičių ir pagerinti apgyvendinimo sąlygų kokybę Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centre. Planuojama pastatyti multifunkcinį pastatų kompleksą ir viename iš komplekso korpusų 2 aukšte įrengti apgyvendinimui skirtas erdves 75 prieglobsčio prašytojams. Pradžia: 2023-06-20 Pabaiga: 2024-06-30

1 010 409,00 Eur

Įprasti veiksmai (75%)

1. BEPS

001.Priėmimo sąlygos

012 Infrastruktūra

001 Veiksmai, kuriems taikoma 15 straipsnio 1 dalis

003 Nė vienas iš aukščiau išvardytų

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos , Užsieniečių registracijos centras  Pabradėje
2 Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos "Prieglobsčio prašytojų teisių įgyvendinimo užtikrinimas" Nr. PMIF-1.03-V-01-01 2024-02-07 PMIFV-2024-00018 Netaikoma Projekto tikslas – užtikrinti tinkamą prieglobsčio prašytojų teisę naudotis nemokamomis vertėjų paslaugomis, valstybės garantuojama teisine pagalba ir kitas prieglobsčio prašytojų teises, pareigas ir jų įgyvendinimą. Įgyvendinant projektą, 300 tikslinės grupės atstovų bus: – suteikta 560 teisinių konsultacijų ir paslaugų, – suteikta 1068 vertimo raštu ir (arba) žodžiu paslaugos. Pradžia: 2024-01-01 Pabaiga: 2024-12-30

2 49 997,51 Eur  

Įprasti veiksmai (75%)

1. BEPS

002. Prieglobsčio procedūros;  

011. Pagalbos ir paramos paslaugų teikimas trečiųjų valstybių piliečiams;

001. Veiksmai, kuriems taikoma 15 straipsnio 1 dalis;

003. Nė vienas iš aukščiau išvardytų;

Projektas ar jo dalis įgyvendinama Lietuvos Respublikos teritorijoje. Projekto vykdytojo adresas: Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Vilnius, L. Sapiegos g. 1
3.  Vilniaus Arkivyskupijos Caritas „Materialinių sąlygų ir paslaugų teikimo užtikrinimas užsieniečiams“ 1.02-K-01-01 2024-03-22 PMIF-2024-00076 Netaikoma Projekto tikslas – teikti tinkamas priėmimo sąlygas užtikrinančias paslaugas  ir materialinę pagalbą prieglobsčio prašytojams, apgyvendintiems VSAT URC apgyvendinimo vietose, arba gyvenantiems pasirinktose gyvenimo vietose. Įgyvendinant projektą, 300 tikslinės grupės atstovų bus suteikta parama ir suteikta kitokio pobūdžio parama, įskaitant informaciją ir pagalbą prieglobsčio procedūros metu. Pradžia: 2023-09-01 Pabaiga: 2025-12-31

500 000,00 Eur  

Įprasti veiksmai (75%)

1. BEPS

001.Priėmimo sąlygos

011 Pagalbos ir paramos paslaugų teikimas trečiųjų valstybių piliečiams

001 Veiksmai, kuriems taikoma 15 straipsnio 1 dalis

003 Nė vienas iš aukščiau išvardytų

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos , Užsieniečių registracijos centras  Pabradėje, dienos  centras "Kultūrų įkalnė" Pabradėje, adresu Įkalnės g. 7 ir Vilniuje, adresu Kalvarijų g. 39 Vilniaus Arkivyskupijos Carito būstinė.
4.  Pabėgėlių priėmimo centras "Pabėgėlių administravimo informacinės sistemos modernizavimas ir įdiegimas" PMIF-1.05-V-01-01

2024-05-17

PMIFV-15

Netaikoma Projekto tikslas - Pabėgėlių apskaitos informacinės sistemos (PAIS) modernizavimas ir įdiegimas, kurie padės automatizuoti ir lanksčiau bei efektyviau vykdyti užsieniečių apskaitą, kaupti ir valdyti informaciją, rinkti kiekybinius ir kokybinius duomenis, ir registruoti juos. Bus gerinamas ir efektyvinamas informacijos valdymas ir prieinamumas suinteresuotoms šalims. Pradžia: 2024-03-03 Pabaiga: 2027-12-31

230 887,97 Eur

Įprasti veiksmai (75%)

1. BEPS 001.Priėmimo sąlygos 012 Infrastruktūra 001 Veiksmai, kuriems taikoma 15 straipsnio 1 dalis 003 Nė vienas iš aukščiau išvardytų Pabėgėlių priėmimo centras Karaliaus Mindaugo g., 18, Rukla, Jonavos rajonas, LT-55025, Lietuva
5.  VšĮ Diversity Development Group " Išsiuntimo operacijų stebėsesna" PMIF-3.02-K-02-01

2024-05-22

PMIFV-19

Netaikoma Projekto tikslas-yra stebėti ir tobulinti tvarų ir orų Trečiosios šalies (ne Europos Sąjungos valstybės narės) piliečių arba asmenų be pilietybės, kurie neatitinka atvykimo į Lietuvos Respubliką ir (arba) buvimo joje sąlygų ir kurie išsiunčiami iš Lietuvos Respublikos UTPĮ 126 straipsnio 1 dalyje nustatytais pagrindais), išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos į kilmės valstybę ar užsienio valstybę, į kurią jie turi teisę grįžti (išvykti), procedūras, užtikrinti išsiuntimo standartų taikymą. Pradžia: 2024-04-01         Pabaiga: 2027-01-31

81 798,42 Eur

Įprasti veiksmai (75%)

3. Grąžinti 007. Priverstinio grąžinimo stebėsenos sistema                          010. Parengiamoji, stebėsenos, administracinė ir techninė veikla                               001. Veiksmai, kuriems taikoma 15 straipsnio 1 dalis                                002. Veiksmai trečiosiose valstybėse arba su trečiosiomis valstybėmis susiję veiksmai VšĮ Diversity Development Group, Vilnius, Švitrigailos 11k-108, LT-03228
6 Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, „Trečiųjų šalių piliečių priverstinio grąžinimo, savanoriško grįžimo procedūrų organizavimas ir paslaugų teikimas“ PMIF-3.04-V-01-01

2024-05-22

PMIFV-21

Netaikoma Užtikrinti grąžinimo priemonių, atitinkančių pripažintus žmogaus teisių standartus, organizavimą ir paslaugų teikimą trečiųjų šalių piliečiams (toliau - TŠP), siekiant sumažinti neteisėtai Lietuvos Respublikoje esančių TŠP skaičių bei siekiant užtikrinti efektyvų TŠP asmens tapatybės nustatymą bei tinkamų priėmimo sąlygų jiems teikimą VSAT struktūriniuose padaliniuose. Įgyvendinant projektą planuojama, kad išgabentų grįžtančiųjų skaičius sieks 600, grįžtančiųjų, kuriems taikomos alternatyvios sulaikymui priemonės, skaičius sieks 50, o savanoriškai grįžusių asmenų skaičius sieks 50. Pradžia 2024-01-01 Pabaiga 2026-12-31

799 998,89 Eur

Įprasti veiksmai (75%)

3. Grąžinti 006.Išsiuntimo ir (arba) grąžinimo operacijos 011 Pagalbos ir paramos paslaugų teikimas trečiųjų valstybių piliečiams 001 Veiksmai, kuriems taikoma 15 straipsnio 1 dalis 002 Veiksmai trečiosiose valstybėse arba su trečiosiomis valstybėmis susiję veiksmai Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos