Atsižvelgus į poreikį remti tvirtas valstybių narių priėmimo, prieglobsčio, integracijos ir migracijos sistemas, užkirsti kelią spaudimo situacijoms ir tinkamai solidariai spręsti su jomis susijusius klausimus, o neteisėtus ir nesaugius atvykimo kelius pakeisti legaliais ir saugiais, – ir siekiant Sąjungos tikslo sukurti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, labai svarbu investuoti į veiksmingą ir koordinuotą migracijos valdymą Sąjungoje. 

Dėl šio tikslo yra sukurtas Prieglobsčio, migracijos ir integrcijos fondas.

PMIF politikos tikslas – prisidėti prie veiksmingo migracijos srautų valdymo ir bendros prieglobsčio politikos bei bendros imigracijos politikos įgyvendinimo, stiprinimo ir plėtojimo, vadovaujantis susijusia Sąjungos acquis ir visapusiškai laikantis Sąjungos ir valstybių narių tarptautinių įsipareigojimų pagal tarptautinius dokumentus, kurių šalys jos yra.

PMIF prisideda prie šių konkrečių tikslų:

  1. stiprinti ir plėtoti visus bendros Europos prieglobsčio sistemos aspektus, įskaitant jos išorės aspektą;
  2. stiprinti ir plėtoti teisėtą migraciją į valstybes nares atsižvelgiant į jų ekonominius ir socialinius poreikius, taip pat skatinti veiksmingą trečiųjų valstybių piliečių integraciją bei socialinę įtrauktį ir prie jos prisidėti;
  3. prisidėti prie kovos su neteisėta migracija, stiprinant veiksmingą, saugų ir orumo nežeminantį grąžinimą ir readmisiją, ir skatinti bei prisidėti prie veiksmingos pradinės reintegracijos trečiosiose valstybėse;
  4. didinti valstybių narių solidarumą ir užtikrinti teisingesnį jų dalijimąsi atsakomybe, visų pirma valstybių narių, kurioms migracijos ir prieglobsčio iššūkiai daro didžiausią poveikį, atžvilgiu, be kita ko, vykdant praktinį bendradarbiavimą