Atsižvelgus į poreikį remti tvirtas valstybių narių priėmimo, prieglobsčio, integracijos ir migracijos sistemas, užkirsti kelią spaudimo situacijoms ir tinkamai solidariai spręsti su jomis susijusius klausimus, o neteisėtus ir nesaugius atvykimo kelius pakeisti legaliais ir saugiais, – ir siekiant Sąjungos tikslo sukurti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, labai svarbu investuoti į veiksmingą ir koordinuotą migracijos valdymą Sąjungoje. 

Dėl šio tikslo yra sukurtas Prieglobsčio, migracijos ir integrcijos fondas.

PMIF politikos tikslas – prisidėti prie veiksmingo migracijos srautų valdymo ir bendros prieglobsčio politikos bei bendros imigracijos politikos įgyvendinimo, stiprinimo ir plėtojimo, vadovaujantis susijusia Sąjungos acquis ir visapusiškai laikantis Sąjungos ir valstybių narių tarptautinių įsipareigojimų pagal tarptautinius dokumentus, kurių šalys jos yra.

Nacionalinės PMIF programos investicijų kryptys

Prieglobstis: prieglobsčio sistemos stiprinimas, apgyvendinimo infrastruktūros atnaujinimas ir įranga, alternatyvus apgyvendinimas savivaldybėse, priėmimo sąlygų stebėsena ir vertinimai, teisinės ir vertinimo paslaugos ir paslaugų bei humanitarinės pagalbos teikimas.

Integracija: integracijos stebėsenos sistema ir strateginio planavimo kompetencijos, specialistų kompetencijų didinimas, komunikacijos kampanijos tolerancijos didinimui, šeimos susijungimo sistemos stiprinimas, vertinimo paslaugų centralizavimas, integracijos paslaugų teikimas.

Grąžinimas ir grįžimas: grąžinimo operacijų stebėsena ir vertinimai, specialistų kompetencijų didinimas, infrastruktūros atnaujinimas ir įranga, savanoriškas grįžimas, grąžinimo operacijos, paslaugos sulaikytiems asmenims.

Asmenų perkėlimas iš ES ir trečiųjų valstybių: konkrečių perkeliamų asmenų kelionės, apklausų, priėmimo, integracijos išlaidos.

Nacionalinė PMIF veiksmų programa