Skelbiamas kvietimas teikti paraiškas Prieglobsčio sistemos vertinimo projektui

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Europos socialinio fondo agentūra (toliau – Agentūra) kviečia teikti paraiškas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos finansavimui gauti pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. A1-171 patvirtintą Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 2 nacionalinio tikslo „Valstybių narių gebėjimai plėtoti, stebėti ir vertinti savo prieglobsčio politiką ir procedūras“ 3 veiksmo „Prieglobsčio sistemos vertinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-1.2.3 (toliau – PFSA) (paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03832).

Paraiškų pateikimo terminas: 2021-05-10 17:00

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma: 65 000,00 Eur

Kvietimui numatytas finansavimas: 65 000,00 Eur

Finansavimo tikslas Įvertinti Lietuvos Respublikos prieglobsčio suteikimo procedūrų ir prieglobsčio prašytojų priėmimo (įskaitant ir sulaikymą) sistemą ir pateikti rekomendacijas atsakingoms institucijoms, siekiant užtikrinti sąžiningas bei veiksmingas prieglobsčio suteikimo procedūras, numatytas Direktyvos 2013/32/ES preambulės 4 ir 8 punktuose, Lietuvos Respublikoje.

Remiamos veiklos

  1. Lietuvos Respublikos prieglobsčio suteikimo procedūrų ir prieglobsčio prašytojų priėmimo (įskaitant ir sulaikymą) sistemos įvertinimas ir rekomendacijų pateikimas pagal PFSA 17 punkte nustatytus reikalavimus;
  2. apskritojo stalo diskusijų, seminarų, susitikimų ir (ar) kitokių renginių, skirtų Lietuvos Respublikos prieglobsčio suteikimo procedūrų ir prieglobsčio prašytojų priėmimo (įskaitant ir sulaikymą) įvertinimui ir pateiktoms rekomendacijoms aptarti, organizavimas pagal PFSA 18 punkte nustatytus reikalavimus.

Galimi pareiškėjai

Viešieji juridiniai asmenys, tarptautinės organizacijos ar jų padaliniai, teisėtai veikiantys Lietuvos Respublikoje. Projektas gali būti vykdomas su partneriu (-iais). Partneriais gali būti viešieji juridiniai asmenys, tarptautinės organizacijos ar jų padaliniai, teisėtai veikiantys Lietuvos Respublikoje.

 Atrankos būdas: konkursas

Paraiškų pateikimo būdas:

Kvietimo teikti paraiškas dokumentai skelbiami www.pmif.lt

Užpildyta paraiška ir PFSA 26 punkte nurodyti priedai turi būti pateikti įgaliotajai institucijai, kartu pateikiant į skaitmeninę laikmeną įrašytas paraiškos ir pridedamų dokumentų kopijas (jei teikiama popierinė paraiškos versija). Paraiškos gali būti pateiktos vienu iš šių nurodytų būdų:

  • asmeniškai pristatytos pareiškėjo ar jo įgalioto asmens į įgaliotąją instituciją;
  • pristatytos pašto kurjerio;
  • atsiųstos paštu;
  • atsiųstos elektroniniu paštu info@esf.lt kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Siunčiant paštu ar naudojantis pašto kurjerio paslaugomis, paraiškos pateikimo data įgaliotajai institucijai bus laikoma paraiškos pateikimo paštui ar kurjeriui data ir laikas.Atsiųstos faksu ar kitu nei įgaliotosios institucijos adresu pristatytos paraiškos neregistruojamos ir nevertinamos.Informacija apie informacinius susitikimus ir (ar) galimų pareiškėjų mokymus bus skelbiama interneto svetainėje www.pmif.lt.

Paraiškos turi būti pateiktos šiuo adresu: Gynėjų g. 16, el. paštas , telefonas pasiteirauti 8 659 80 761, 01109 Vilnius