Skelbiamas kvietimas teikti paraišką savanoriško grįžimo ir reintegracijos vykdymo veikloms

Kvietimas Nr. PMIF-3.2.2-K-04 Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos finansavimui gauti

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Europos socialinio fondo agentūra (toliau – Agentūra) kviečia teikti paraiškas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos finansavimui gauti pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-257 patvirtintą Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas“ 2 nacionalinio tikslo „Grąžinimo priemonės“ 2 veiksmo „Reintegracija kilmės šalyje“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-3.2.2 -K-04 (toliau – PFSA) (paskelbta TAR 2021-03-30, i. k. 2021-06392).

Paraiškų pateikimo terminas: 2021-05-17 17:00

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma: 250 000,00 Eur

Kvietimui numatytas finansavimas: 250 000,00 Eur

Finansavimo tikslas: Užtikrinti veiksmingą tikslinės grupės atstovų, nurodytų PFSA 18 punkte (toliau – tikslinės grupės atstovai), grįžimą į kilmės valstybę ar užsienio valstybę, į kurią jie turi teisę grįžti ar išvykti, ir readmisijos politikos įgyvendinimą nepažeidžiant pagrindinių žmogaus teisių.

Remiamos veiklos

1. tikslinės grupės atstovų informavimas ir konsultavimas savanoriško grįžimo į kilmės valstybę ar užsienio valstybę, į kurią jie turi teisę grįžti ar išvykti, ir reintegracijos klausimais, savanoriško grįžimo į kilmės valstybę ar užsienio valstybę, į kurią jie turi teisę grįžti ar išvykti, bei tranzito ir pasitikimo pagalbos tikslinės grupės atstovams organizavimas (įskaitant medicinos darbuotojo (-ų) palydą, bilietų pirkimą), teisinės, dokumentų tvarkymo, kitos reikalingos paslaugos (apgyvendinimo, maitinimo, pervežimo, vertimo, psichologinės pagalbos, sveikatos priežiūros, asmeninių daiktų išsiuntimo ir pan.), ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamiems asmenims, kaip jie apibrėžti 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse 3 straipsnio 9 dalyje (toliau – pažeidžiami asmenys);

2. sėkmingam tikslinės grupės atstovų savanoriškam grįžimui į kilmės valstybę ar užsienio valstybę, į kurią jie turi teisę grįžti ar išvykti, vykdyti reikalingų prekių (maisto, drabužių, avalynės, medikamentų, higienos priemonių, lagaminų ir kt.), skirtų tikslinės grupės atstovams, įsigijimas ir (ar) įsigijimo išlaidų kompensavimas;

3. vaikų priežiūra ar kitos jiems skirtos užimtumo veiklos, jų tėvams ir (ar) įtėviams, ir (ar) globėjams ar rūpintojams dalyvaujant projekto veiklose;

4. vienkartinė pagalba pinigais tikslinės grupės atstovams, skirta sklandžiam jų grįžimui į kilmės valstybę ar užsienio valstybę, į kurią jie turi teisę grįžti ar išvykti, užtikrinti, – kiekvienam suaugusiam asmeniui, taip pat kiekvienam nelydimam nepilnamečiui – po 200 (du šimtus) eurų, kiekvienam vaikui, grįžtančiam (išvykstančiam) su tėvais (vienu iš tėvų) ar kitu (-ais) vaiko atstovu (-ais) pagal įstatymą, – po 100 eurų;

5. individualių reintegracijos planų tikslinės grupės atstovams rengimas;

6. individualių reintegracijos planų tikslinės grupės atstovams įgyvendinimas (galima skirti lėšų suma – iki 1 500 (vieno tūkstančio penkių šimtų) eurų vienam tikslinės grupės atstovui, įskaitant paramą smulkiam verslui steigti ir (ar) vystyti, plėsti, įrangai ir (ar) įrankiams (įskaitant gyvulius, augalus, žaliavas, naudotą įrangą) įsigyti, įsidarbinimo pagalbą, profesinį mokymą, kvalifikacijos kėlimo kursus, mokymus, pagalbą susirandant laikiną gyvenamąją vietą ar, tikslinės grupės atstovui nuomojantis patalpas darbui, nuomos mokesčio sumokėjimą ir (ar) kompensavimą, paramą tikslinės grupės atstovo vaiko (‑ų) priežiūrai, ugdymui, sveikatos priežiūros paslaugas ir priemones ir (ar) kitą galimą pagalbą grįžus į kilmės valstybę ar užsienio valstybę, į kurią jis turi teisę grįžti ar išvykti. Remiamai reintegracijos pagalbai taikomi šie ribojimai:

6.1 individualiuose reintegracijos planuose tikslinės grupės atstovams sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti ir priemonėms įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 500 (penki šimtai) eurų vienam tikslinės grupės atstovui;

6.2 reintegracijos pagalba tikslinės grupės atstovui teikiama ne ilgiau kaip 12 (dvylika) mėnesių nuo jo grįžimo į kilmės valstybę ar užsienio valstybę, į kurią jis turi teisę grįžti ar išvykti, dienos arba nuo kreipimosi į reintegraciją vykdančią instituciją kilmės valstybėje ar užsienio valstybėje, į kurią jis turi teisę grįžti ar išvykti, dienos. Išlaidos turi būti patirtos ir apmokėtos iki projekto įgyvendinimo pabaigos;

6.3 reintegracijos pagalba tikslinės grupės atstovams, grįžtantiems (išvykstantiems) į Baltarusijos Respubliką ar Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį, teikiama tik tuo atveju, jeigu tikslinės grupės atstovai Lietuvos Respublikoje praleido 6 (šešis) mėnesius ar ilgiau ir jų gyvenamoji vieta, kurioje bus vykdoma reintegracija, nuo Lietuvos Respublikos valstybės sienos yra nutolusi 50 (penkiasdešimties) ir daugiau kilometrų atstumu;

7. informavimo priemonės ir renginiai tikslinės grupės atstovams ir (ar) institucijoms, įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms: informacinių leidinių apie savanorišką tikslinės grupės atstovų grįžimą į kilmės valstybę ar užsienio valstybę, į kurią jie turi teisę grįžti ar išvykti, ir reintegraciją toje valstybėje parengimas ir (ar) vertimas į kitą (-as) kalbą (‑as), ir (ar) leidyba bei platinimas, interneto svetainės sukūrimas ir (ar) modifikavimas, ir (ar) atnaujinimas (įskaitant programavimo darbus, turinio parengimą ir (ar) jo atnaujinimą bei vertimą į kitą (-as) kalbą (-as)), informacinių vaizdo, garso ir kitų priemonių sukūrimas ir (ar) platinimas; informaciniai renginiai apie savanorišką tikslinės grupės atstovų grįžimą į kilmės valstybę ar užsienio valstybę, į kurią jie turi teisę grįžti ar išvykti, ir reintegraciją toje valstybėje specialistams (pvz., Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir jo teritorinių skyrių valstybės tarnautojams ir darbuotojams, Užsieniečių registracijos centro darbuotojams, nevyriausybinių organizacijų darbuotojams ir kt.).

Galimi pareiškėjai: Viešieji juridiniai asmenys, tarptautinės organizacijos ar jų padaliniai, teisėtai veikiantys Lietuvos Respublikoje.

Projektas gali būti vykdomas su partneriu (-iais). Partneriais gali būti viešieji juridiniai asmenys, tarptautinės organizacijos ar jų padaliniai, teisėtai veikiantys Lietuvos Respublikoje.

Atrankos būdas: Konkursas

Kvietimo teikti paraiškas dokumentai skelbiami www.pmif.lt

Užpildyta paraiška ir PFSA 27 punkte nurodyti priedai turi būti pateikti įgaliotajai institucijai, kartu pateikiant į skaitmeninę laikmeną įrašytas paraiškos ir pridedamų dokumentų kopijas (jei teikiama popierinė paraiškos versija). Paraiškos gali būti pateiktos vienu iš šių nurodytų būdų:

  • asmeniškai pristatytos pareiškėjo ar jo įgalioto asmens į įgaliotąją instituciją;
  • pristatytos pašto kurjerio;
  • atsiųstos paštu;
  • atsiųstos elektroniniu paštu info@esf.lt kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu

Siunčiant paštu ar naudojantis pašto kurjerio paslaugomis, paraiškos pateikimo data įgaliotajai institucijai bus laikoma paraiškos pateikimo paštui ar kurjeriui data ir laikas.

Atsiųstos faksu ar kitu nei įgaliotosios institucijos adresu pristatytos paraiškos neregistruojamos ir nevertinamos.

Nuorodos