Iki birželio 11 d. pratęsiamas kvietimas teikti paraiškas integracijos per verslumo skatinimą stiprinimui

Iki birželio 11 d. pratęsiamas kvietimas teikti paraiškas integracijos per verslumo skatinimą stiprinimui

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Europos socialinio fondo agentūra (toliau – Agentūra) kviečia teikti paraiškas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos finansavimui gauti pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. A1-286 patvirtintą Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 7 veiksmo „Integracijos per verslumo skatinimą stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-2.1.7-K-01 (toliau – PFSA) (paskelbta TAR 2021-04-06, i. k. 2021-06963) (suvestinė redakcija nuo 2021-05-11).

 Paraiškų pateikimo terminas

2021-06-11 17:00

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

250 000,00 Eur

Kvietimui numatytas finansavimas

 250 000,00 Eur

Finansavimo tikslas stiprinti PFSA 17 punkte nurodytų tikslinės grupės asmenų (toliau – tikslinės grupės asmenys) integraciją į darbo rinką, skatinant verslumą. Remiamos veiklos

 1. mentorystė (įskaitant pirminį asmens gebėjimų ir poreikių vertinimą, pagalbą planuojant karjerą ir (arba) rengiant verslo planą); palydėjimo paslaugos; pagalba užmezgant darbo ir (ar) verslo kontaktus; pagalba darbo vietoje ir (ar) verslo aplinkoje, atsižvelgiant į kultūrinius skirtumus, padedanti tikslinės grupės asmeniui (-ims) greičiau suprasti naujos darbo vietos ir (ar) verslo aplinkos kultūrą, jos nulemtą aplinkinių elgesį, priimtinas elgesio normas; ekspertų konsultacijos verslo kūrimo ir plėtros klausimais, karjeros klausimais, atsižvelgiant į individualius tikslinės grupės asmens (-ų) poreikius;
 2. profesijos, specialybės ir (ar) kompetencijų įgijimo ir (ar) jų tobulinimo bei kiti specifiniai mokymai (kursai, seminarai, paskaitos ar kt.), atsižvelgiant į individualius tikslinės grupės asmens (-ų) poreikius; lietuvių kalbos mokymas darbo vietoje; baziniai supažindinimo su darbo rinka, verslo kultūra, darbo santykiais mokymai (kursai, seminarai, paskaitos ar kt.) ir kt.;
 3. verslo plane numatytų paslaugų ir prekių, reikalingų savarankišką veiklą vykdančiam (-iems) ir (ar) planuojančiam (-iems) vykdyti PFSA 17.1 papunktyje nurodytam tikslinės grupės asmeniui (-ims), užregistravusiam (-iems) ūkinę veiklą kaip ūkio subjektui (-ams), įsigijimas. Parama vienam asmeniui verslo plane numatytoms paslaugoms ir prekėms įsigyti negali viršyti 31,03 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio;
 4. darbdaviui, įdarbinusiam tikslinės grupės asmenį (-is), teikiamos paslaugos: darbo sutarties, vidaus tvarkos, saugos darbe taisyklių ir kitų reikalingų dokumentų vertimas raštu;
 5. vertimo žodžiu paslaugos, teikiamos tikslinės grupės asmeniui (-ims) darbo vietoje;
 6. vaikų priežiūra ar kitos jiems skirtos užimtumo veiklos, vykdomos įgyvendinant PFSA 7.1–7.3 papunkčiuose nurodytas veiklas.

Pavyzdinė projekto veiklų vykdymo chema yra čia

Viešasis (-ieji) ar privatusis (‑ieji) juridinis (-iai) asmuo (-enys), tarptautinė (-ės) organizacija (-os) ar jos (jų) padalinys (-iai), teisėtai veikiantis (‑ys) Lietuvos Respublikoje, taip pat Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas, Tarptautinė nacionalinių Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijų federacija:

 1. kuris (kurie) ne trumpiau kaip trisdešimt šešis mėnesius nepertraukiamai iki paraiškos pateikimo datos turėjo ne mažiau kaip tris darbo santykiais susijusius asmenis. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) atitiktis šiam reikalavimui tikrinama remiantis interneto svetainės https://atvira.sodra.lt/imones/paieska/index.html# Jei pareiškėjas ir (ar) partneris yra tarptautinė (-ės) organizacija (-os) ar jos (jų) padalinys, teisėtai veikiantis (-ys) Lietuvos Respublikoje, taip pat Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas, Tarptautinė nacionalinių Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijų federacija, jų atitiktis šiam reikalavimui tikrinama pagal PFSA 31.8 papunktyje nurodytą (‑us) pateikti dokumentą (-us);
 2. iš kurių bent vienas yra Pabėgėlių priėmimo centras arba prieglobsčio gavėjų integraciją įgyvendinanti institucija, kaip apibrėžta Valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo tvarkos aprašo 2.3 papunktyje, arba turi bendradarbiavimo susitarimą su šiomis institucijomis.

 Atrankos būdas

 Konkursas

Paraiškų pateikimo būdas

Kvietimo teikti paraiškas dokumentai skelbiami www.pmif.lt

Užpildyta paraiška ir PFSA 31 punkte nurodyti priedai turi būti pateikti įgaliotajai institucijai, kartu pateikiant į skaitmeninę laikmeną įrašytas paraiškos ir pridedamų dokumentų kopijas (jei teikiama popierinė paraiškos versija). Paraiškos gali būti pateiktos vienu iš šių nurodytų būdų:

 • asmeniškai pristatytos pareiškėjo ar jo įgalioto asmens į įgaliotąją instituciją;
 • pristatytos pašto kurjerio;
 • atsiųstos paštu;
 • atsiųstos elektroniniu paštu info@esf.lt kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Siunčiant paštu ar naudojantis pašto kurjerio paslaugomis, paraiškos pateikimo data įgaliotajai institucijai bus laikoma paraiškos pateikimo paštui ar kurjeriui data ir laikas.

Atsiųstos faksu ar kitu nei įgaliotosios institucijos adresu pristatytos paraiškos neregistruojamos ir nevertinamos.

Informacija apie informacinius susitikimus ir (ar) galimų pareiškėjų mokymus bus skelbiama interneto svetainėje www.pmif.lt.

 

Paraiškos turi būti pateiktos šiuo adresu:

Europos socialinio fondo agentūra

Gynėjų g. 16,

01109 Vilnius

 

Telefonas pasiteirauti 8 659 79 868

El. paštas vilma.ulkiene@esf.lt