Naujienos

Filtravimas

Paraiškos

Europos Komisija kviečia prisijungti prie politikos formavimo migrantų integracijos srityje

Kai žmonės įsikuria Europoje, svarbu, kad jie turėtų tas pačias teises ir pareigas kaip ir visi kiti. Galimybė naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, būstu, švietimu ir užimtumu leidžia jiems išnaudoti visą savo potencialą. Migrantų integracija yra visų interesas, ji skatina stiprias ir darnias bendruomenes ir apsaugo nuo izoliacijos ir segregacijos problemų. Pasitelkę konsultacijas su visuomene ir ekspertų grupę, paprašysime, kad politikos formavimo procese dalyvautų labiausiai tie, kuriems daro įtaką mūsų politika. Tai yra Europos gyvenimo būdas. (Margaritis Schinas, Europos Komisijos pranešimas spaudai ) Siekdama formuoti efektyvią integracijos politiką ir sukurti visiems vienodas gyvenimo sąlygas Europoje, Europos Komisija inicijuoja konsultacijas su visuomene ir prašo iki š. m. spalio 21 d. užpildyti klausimyną dėl migrantų ir migrantų kilmės įtraukties ir integracijos klausimų.   Klausimynas dėl migrantų ir migrantų kilmės įtraukties ir integracijos klausimų Papildomai Europos Komisija kviečia migrantų kilmės asmenis ir juos atstovaujančias organizacijas teikti paraiškas tapti Komisijos migrantų nuomonės ekspertų grupės nariu . Paraiškas kviečiama teikti iki rugsėjo 21 d. Kvietimas teikti paraiškas tapti ekspertų grupės nariu ir susiję dokumentai (angl. Call for applications for the selection of members of the expert group on the views of migrants in the field of migration, asylum and integration )
2020.08.06 09:01

Pradedamas vykdyti projektas „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams“

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kartu su partneriais Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių miestų bei Akmenės ir Jonavos rajonų savivaldybių administracijomis ir papildomu partneriu VŠĮ Diversity Development Group pradeda įgyvendinti projektą „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams“ (toliau – Projektas). Projekto tikslas – stiprinti integracijos paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimą Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių miestų, Jonavos bei Akmenės rajonų savivaldybėse. Dėl įvairių aplinkybių didėjant į Lietuvą atvykstančių užsieniečių skaičiui, atsiranda poreikis tobulinti nepakankamai koordinuotos ir ad hoc principu vykdomos integracijos politikos įgyvendinimo procesus; užtikrinti, kad trečiųjų šalių piliečiams (toliau – TŠP) paslaugas teikiančios (ir jas koordinuojančios) institucijos turėtų visus resursus, žinias ir kompetencijas, o taip pat būtų suinteresuotos sėkmingos politikos rezultatais vietos (savivaldybių) lygmenyje, t. y. ten, kur ir vyksta (turi vykti) integracijos ir įtraukties procesai. Siekiant Projekto tikslo Projekto vykdymo metu bus atliekamas išsamus TŠP poreikių savivaldybėse bei savivaldybių kompetencijų ir resursų integracijos srityje tyrimas ir, įtraukiant visas suinteresuotąsias šalis, suformuluojamos rekomendacijos integracijos paslaugų kūrimui bei teikimui kiekvienoje savivaldybėje. Projekto dalyviai bus konsultuojami rekomendacijų įgyvendinimo ir strateginio integracijos planavimo proceso metu. Taip pat bus vykdoma rekomendacijų įgyvendinimo stebėsena, orientuota į kokybiško grįžtamojo ryšio teikimą. Be to, naudojant inovatyvius mokymų metodus, projekto dalyviai bus visapusiškai apmokomi, kaip teikti integracijos paslaugas TŠP. Projekto dalyviams taip pat bus užtikrintas bendradarbiavimas su užsienio ekspertais. Projekto trukmė – 2020–2022 metų laikotarpis. Projekto nauda – taikant aukščiau aptartas priemones ir metodus bus siekiama sukurti efektyvius integracijos mechanizmus vietos lygmenyje, mobilizuoti esamus ir potencialius resursus, įtraukti visas suinteresuotas grupes į proceso kūrimą bei įgyvendinimą. Tikimasi, kad projekto rezultatai pasitarnaus kitoms savivaldybėms, siekiančioms tobulinti TŠP integracijos politikos kūrimo bei įgyvendinimo procesus. Detalesnę informaciją apie Projektą rasite čia .
2020.08.03 10:35

Planuojamas Lietuvos prieglobsčio procedūrų ir priėmimo sistemos vertinimas. Lauksime jūsų pastabų projektų konkurso atrankos kriterijams

Planuojama projektų konkurso būdu atrinkti projektą, kurio tikslas bus atlikti Lietuvos prieglobsčio procedūrų ir priėmimo sistemos įvertinimą ir pateikti rekomendacijas atsakingoms institucijoms, siekiant užtikrinti „teisingas bei veiksmingas procedūras“ kaip jos apibrėžtos Direktyvos 2013/32/ES preambulės 4 ir 8 punktuose. Lietuvos prieglobsčio procedūrų ir priėmimo (įskaitant ir sulaikymą) sistemos vertinimas turi būti visų pirma orientuojamas į institucijų funkcijų pasidalijimą ir bendradarbiavimą, institucijų pajėgumą, Lietuvos įgyvendinamą prieglobsčio teisę ir politiką. Vertinime turi būti identifikuoti iššūkiai, kylantys Lietuvos prieglobsčio sistemai ir pateikti konkretūs siūlomi sprendimai, įskaitant pasiūlymus keisti teisės aktų nuostatas (jeigu reikia). Vertinimas turi apimti (tačiau nebūtinai apsiriboti) šių sistemos elementų įvertinimą: priėmimo sistemos vertinimas (apgyvendinimo infrastruktūros pakankamumas, apgyvendinimo sistemos lankstumas ir gyvenimo vietos paskyrimas). Atskirai turi būti įvertinta pažeidžiamumo nustatymo procedūra ir priėmimo sąlygų atitiktis pažeidžiamų asmenų specialiesiems poreikiams. prieglobsčio procedūrų vertinimas (prieglobsčio prašymų nagrinėjimo greičio ir kokybės suderinimas), apeliacinės procedūros organizavimas, procesinės garantijos ir teismų vykdoma kontrolė atsižvelgiant į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką ir kitose ES šalyse veikiančias apeliacinės sistemas). Atskirai turi būti įvertinta pažeidžiamumo nustatymo procedūra ir specialių procesinių garantijų prieglobsčio prašytojams taikymas; valstybės garantuojamos teisinės pagalbos vertinimas (valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo organizavimas ir valdymas, teikiamų teisinių paslaugų apimtis ir pakankamumas); medicininių paslaugų ir vertimo paslaugų prieinamumo bei teikimo vertinimas. Teikiame susipažinti: PMIF-1.2.3-K-01 Aprašo sanrtrauka ir atrankos kriterijai PMIF-1.2.3-K-01 prioritetiniai atrankos kriterijai (naudos ir kokybės vertinimo forma) Maloniai prašome teikti pastabas iki š. m. liepos 22 d. darbo dienos pabaigos el. paštu adresu laura.pereviciute@socmin.lt. 
2020.07.14 09:16

Pasauliui šiandien minint pabėgėlių dieną, kviečiame išgirsti jų istorijas

Jungtinių Tautų Pabėgėlių Agentūra, minėdama pasaulinę pabėgėlių dieną, birželio 19-21 dienomis kviečia prisijungti prie tiesioginės viso pasaulio pabėgėlių istorijų transliacijos.    
2020.06.20 22:32

Skirtas finansavimas projektui

Informuojame, kad LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu skirtas finansavimas Socialinių paslaugų priežiūros departamento projektui pagal finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF- 2.2.1-V-01 (299 990, 24 eurų)  
2020.06.12 14:33

Skirtas finansavimas projektams

2020-06-08 Informuojame, kad LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais skirtas finansavimas šiems projektams: - Pabėgėlių priėmimo centro projektui pagal PFSA Nr. PMIF-1.1.1-V-03 (iki 164 313,45 eurų); - Valstybės sienos apsaugos tarnybos projektui pagal PFSA Nr. PMIF-3.3.1-V-01 (iki 197 260,80 eurų); - papildomas finansavimas skirtas Valstybės sienos apsaugos tarnybos projektui pagal PFSA Nr. PMIF- 3.1.1-V-01 (iki 197 286,83 eurų).
2020.06.08 09:16

Rengiama 2021-2027 m. nacionalinė PMIF programa

Informuojame, kad Stebėsenos komitetui pristatytas ir Europos Komisijai neformalioms deryboms pateiktas 2021-2027 m. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo nacionalinės programos projektas: Projektas lietuvių kalba Projektas anglų kalba    
2020.06.01 15:35

Keičiasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės

Siekiant sumažinti administracinę naštą ir atnaujinti nuostatas pagal pakitusius nacionalinius teisės aktus buvo pakeistos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklės: Atsisakant perteklinių laukų pildymo ir papildant nuostatomis dėl asmens duomenų apsaugos atnaujintos paraiškos ir sutarties formos Siekiant greitesnio Projektų sutarčių administravimo nustatyta, kad projekto sutartys sudaromos dvišalės tarp projekto vykdytojo ir įgaliotosios institucijos Panaikintas reikalavimas teikti ketvirtines ataskaitas apie projekto dalyvius Pagal pasikeitusius teisės aktus ir gautas rekomendacijas patikslintos nuostatos dėl supaprastintai apmokamų dydžių, viešųjų pirkimų Siekiant mažinti projektų finansavimo sąlygų aprašų apimtis, kartu patvirtintos formos, teikiamos dėl valstybės ar de minimis paramos Nuoroda į taisyklių keitimą (dėl administracinės naštos) Reaguojant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos valstybės lygio ekstremalios situaciją ir karantino nustatytus apribojimus buvo sudarytos galimybės: nustatyti išimtis dėl projekto atitikties prioritetiniams projektų atrankos kriterijams keisti tinkamas projektų veiklas ir papildyti naujomis, įvertinus atsiradusius naujus poreikius arba dėl apribojimų pasikeitusį veiklų įgyvendinimo būdą skirti papildomą finansavimą, prireikus dėl papildomų veiklų įgyvendinimo arba susidariusių papildomų išlaidų nustatyti išimtis dėl reikalavimo pateikti avanso draudimo dokumentą dėl kritinių situacijų išaugus apyvartinių lėšų poreikiui Tinkamomis išlaidomis laikomos: dėl neįvykusių renginių, atšauktų kelionių, taip pat nebaigtų tęstinių veiklų apmokėtas, bet nepanaudotos išlaidos, patirtos nustačius valstybės lygio ekstremalią situaciją. trumpalaikio turto, prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, kai tai yra būtina siekiant išvengti koronaviruso COVID-19 plitimo grėsmės ir užtikrinti projektų veiklas vykdančių asmenų, projektų dayvių ir tikslinių grupių atstovų saugumą. Nuoroda į taisyklių keitimą dėl covid-19
2020.06.01 15:29

Pirmoji diskusija dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programos

Pirmoji diskusija dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programos 2021 -2027 metų periodo biudžeto planavimo Diskusija vyks  2019 m. spalio 11 dieną 10 val.   Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje  (A. Vivulskio g. 11, 201 salėje). Maloniai prašome informuoti apie savo dalyvavimą el. paštu  Aiste.Gerikaite@socmin.lt  iki 2019 m. spalio 4 d. 
2020.02.04 13:56
Rodomi įrašai: 21 - 2929
Rodyti puslapyje: