Naujienos

Filtravimas

Paraiškos

EBPO kviečia į renginį „Veiksminga integracija: migrantų kilmės jaunimas“

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) kviečia į renginį „Veiksminga integracija: migrantų kilmės jaunimas“ (angl. Making Integration Work: Youth with Migrant Parents ) kovo 23 d., antradienį, 15.30–16.30 val. Vidurio Rytų Europos laiku. Ypač kviečiami patys jaunimo, turinčio migrantus tėvus, atstovai. Norėdami užsiregistruoti, dalyviai kviečiami iki kovo 21 d. atsiųsti el. laišką adresu christian.matthaus@oecd.org , nurodant pageidaujamą diskusijų sesiją. Daugiau apie renginį: https://oe.cd/3yw . Skrajutė Darbotvarkė
2021.03.17 16:22

Skelbiamas kvietimas teikti paraiškas Prieglobsčio sistemos vertinimo projektui

  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Europos socialinio fondo agentūra (toliau – Agentūra) kviečia teikti paraiškas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos finansavimui gauti pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. A1-171 patvirtintą Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 2 nacionalinio tikslo „Valstybių narių gebėjimai plėtoti, stebėti ir vertinti savo prieglobsčio politiką ir procedūras“ 3 veiksmo „Prieglobsčio sistemos vertinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-1.2.3 (toliau – PFSA) (paskelbta TAR 2021-02-26, i. k. 2021-03832). Paraiškų pateikimo terminas: 2021-05-10 17:00 Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma: 65 000,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas: 65 000,00 Eur Finansavimo tikslas Įvertinti Lietuvos Respublikos prieglobsčio suteikimo procedūrų ir prieglobsčio prašytojų priėmimo (įskaitant ir sulaikymą) sistemą ir pateikti rekomendacijas atsakingoms institucijoms, siekiant užtikrinti sąžiningas bei veiksmingas prieglobsčio suteikimo procedūras, numatytas Direktyvos 2013/32/ES preambulės 4 ir 8 punktuose, Lietuvos Respublikoje. Remiamos veiklos Lietuvos Respublikos prieglobsčio suteikimo procedūrų ir prieglobsčio prašytojų priėmimo (įskaitant ir sulaikymą) sistemos įvertinimas ir rekomendacijų pateikimas pagal PFSA 17 punkte nustatytus reikalavimus; apskritojo stalo diskusijų, seminarų, susitikimų ir (ar) kitokių renginių, skirtų Lietuvos Respublikos prieglobsčio suteikimo procedūrų ir prieglobsčio prašytojų priėmimo (įskaitant ir sulaikymą) įvertinimui ir pateiktoms rekomendacijoms aptarti, organizavimas pagal PFSA 18 punkte nustatytus reikalavimus. Galimi pareiškėjai Viešieji juridiniai asmenys, tarptautinės organizacijos ar jų padaliniai, teisėtai veikiantys Lietuvos Respublikoje. Projektas gali būti vykdomas su partneriu (-iais). Partneriais gali būti viešieji juridiniai asmenys, tarptautinės organizacijos ar jų padaliniai, teisėtai veikiantys Lietuvos Respublikoje.   Atrankos būdas: k onkursas Paraiškų pateikimo būdas: Kvietimo teikti paraiškas dokumentai skelbiami www.pmif.lt Projektų finansavimo sąlygų aprašas ; Paraiškos finansuoti iš PMIF lėšų projektą forma , kitos su paraiška teikiamų dokumentų formos; iš PMIF lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties pavyzdinė forma ( PAFT 4 priedas ). Užpildyta paraiška ir PFSA 26 punkte nurodyti priedai turi būti pateikti įgaliotajai institucijai, kartu pateikiant į skaitmeninę laikmeną įrašytas paraiškos ir pridedamų dokumentų kopijas (jei teikiama popierinė paraiškos versija). Paraiškos gali būti pateiktos vienu iš šių nurodytų būdų: asmeniškai pristatytos pareiškėjo ar jo įgalioto asmens į įgaliotąją instituciją; pristatytos pašto kurjerio; atsiųstos paštu; atsiųstos elektroniniu paštu info@esf.lt kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Siunčiant paštu ar naudojantis pašto kurjerio paslaugomis, paraiškos pateikimo data įgaliotajai institucijai bus laikoma paraiškos pateikimo paštui ar kurjeriui data ir laikas.Atsiųstos faksu ar kitu nei įgaliotosios institucijos adresu pristatytos paraiškos neregistruojamos ir nevertinamos.Informacija apie informacinius susitikimus ir (ar) galimų pareiškėjų mokymus bus skelbiama interneto svetainėje www.pmif.lt . Paraiškos turi būti pateiktos šiuo adresu: Gynėjų g. 16, el. paštas info@esf.lt , telefonas pasiteirauti 8 659 80 761, 01109 Vilnius
2021.03.08 12:01

Planuojamas tikslinės grupės asmenų verslumą skatinantis projektas

Planuojama projektų konkurso būdu atrinkti projektą, kurio tikslas stiprinti tikslinės grupės asmenų sėkmingą integraciją į darbo rinką skatinant verslumą. Teikiame susipažinti: PMIF-2.1.7-K-01 Aprašo projektą PMIF-2-1-7-K-01 Naudos ir kokybės vertinimo lentelę Maloniai prašome pastabas iki š.m. kovo 10 d. 12 val. teikti el. pašto adresu inga.kvainauskiene@socmin.lt  
2021.03.04 13:43

Kvietimas į vasario mėn. pabaigoje vyksiančius metodinius mokymus lietuvių kalbos mokytojams/specialistams

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras įgyvendindamas projekto „Kalbos mokymasis – sėkmingos socialinės integracijos dalis“ (Nr. PMIF-2.1.9-V-01-001) veiklą „2.1. Kompetencijų tobulinimo programos parengimas ir mokymų mokytojams/specialistams vykdymas“ vykdo metodinių mokymų lietuvių kalbos mokytojams/specialistams dalyvių atranką. KPMPC tinklalapyje paskelbta informacija apie vasario mėn. pabaigoje vyksiančius metodinius mokymus lietuvių kalbos mokytojams/specialistams. Norintys dalyvauti jau gali pildyti ir siųsti mokymų dalyvio atrankos formas. Daugiau informacijos galite rasti čia: https://www.kpmpc.lt/kpmpc/vykdoma-metodiniu-mokymu-lietuviu-kalbos-mokytojamsspecialistams-dalyviu-atranka-kvieciame-dalyvauti/  
2021.02.10 15:58

Iki vasario 17 dienos pratęstas terminas teikti paraiškas pagal kvietimą įgyvendinti bendruomeninių iniciatyvų skatinimo projektus

Informuojame, kad iki vasario 17 dienos pratęstas terminas teikti paraiškas pagal kvietimą įgyvendinti bendruomeninių iniciatyvų skatinimo projektus. Šiais projektais sudaroma galimybė burti įvairių kultūrų bendruomenes, kurias vienija bendražmogiškos problemos, interesai ir tikslai. Šių investicijų tikslas yra kurti socialinius ryšius tarp skirtingų kultūrų ir skatinti tarpusavio supratimą. Detali informacija pateikta  kvietime teikti paraiškas  ir  projektų finansavimo sąlygų apraše . Aukščiau pateiktas paveikslėlis yra pavyzdys pareiškėjams. Detali informacija, finansavimo galimybės ir reikalavimai paraiškoms pateikti Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 6 veiksmo „Bendruomenių iniciatyvų skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų apraše Nr. PMIF-2.1.6-K-01. Registruokitės į konsultacijas pareiškėjams  čia .
2020.12.07 12:03

Konsultacijos pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-2.1.3-K-03

Kviečiame į individualias konsultacijas būsimus pareiškėjus. Reaguodami į Lietuvos Respublikos Vyriausybės rekomendacijas dėl viruso plitimo konsultacijas teiksime nuotoliniu būdu – elektroniniu paštu, „Skype“, „Teams“ ar telefonu.  Konsultacijų metu pareiškėjai bus konsultuojami paraiškos pildymo, pateikimo ir kitais su paraiškos parengimu susijusiais klausimais. Į konsultacijas prašome registruotis iš anksto telefonu 8 659 80 950 arba el. paštu aiste.dimskyte@esf.lt . Registruojantis prašome nurodyti vardą, pavardę, įstaigą, tel. Nr., el. pašto adresą, Jus dominančius klausimus bei pageidaujamą konsultacijos laiką. Jeigu Jūsų pageidaujamas laikas būtų užimtas, siūlysime pasirinkti kitą Jums patogų laiką.
2020.12.07 11:56

Konsultacijos pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-2.1.6-K-01

Kviečiame į individualias konsultacijas būsimus pareiškėjus. Reaguodami į Lietuvos Respublikos Vyriausybės rekomendacijas dėl viruso plitimo konsultacijas teiksime nuotoliniu būdu – elektroniniu paštu, „Skype“, „Teams“ ar telefonu.  Konsultacijų metu pareiškėjai bus konsultuojami paraiškos pildymo, pateikimo ir kitais su paraiškos parengimu susijusiais klausimais. Į konsultacijas prašome registruotis iš anksto telefonu 8 659 80 534 arba el. paštu liudmila.sciogoleva@esf.lt Registruojantis prašome nurodyti vardą, pavardę, įstaigą, tel. Nr., el. pašto adresą, Jus dominančius klausimus bei pageidaujamą konsultacijos laiką. Jeigu Jūsų pageidaujamas laikas būtų užimtas, siūlysime pasirinkti kitą Jums patogų laiką.
2020.11.23 09:23

Kviečiame įgyvendinti bendruomeninių iniciatyvų skatinimo projektus

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kviečia įgyvendinti bendruomeninių iniciatyvų skatinimo projektus. Šiais projektais sudaroma galimybė burti įvairių kultūrų bendruomenes, kurias vienija bendražmogiškos problemos, interesai ir tikslai. Šių investicijų tikslas yra kurti socialinius ryšius tarp skirtingų kultūrų ir skatinti tarpusavio supratimą. Detali informacija pateikta kvietime teikti paraiškas ir projektų finansavimo sąlygų apraše . Aukščiau pateiktas paveikslėlis yra pavyzdys pareiškėjams. Detali informacija, finansavimo galimybės ir reikalavimai paraiškoms pateikti Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 6 veiksmo „Bendruomenių iniciatyvų skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų apraše Nr. PMIF-2.1.6-K-01. Registruokitės į konsultacijas pareiškėjams čia .
2020.11.17 11:56

Europos Komisija pristato šalyse narėse vykdomus prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo projektus

Europos Komisija išleido leidinį Snapshots, kuriame pristatomi skirtingose šalyse narėse vykdomi prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo projektai. Prašome susipažinti: Parsisiųsti leidinį
2020.11.09 15:05

Europos Komisija kviečia teikti paraiškas tarptautiniams prieglobsčio, migracijos ir integracijos projektams finansuoti

2020 m. spalio 15 d. Europos Komisija paskelbė kvietimą teikti paraiškas tarptautiniams prieglobsčio, migracijos ir integracijos projektams finansuoti (bendra kvietimo vertė - 32,7 mln. Eur) keturiomis temomis: Vietinių integracijos strategijų kūrimas ir įgyvendinimas pasitelkiant daugelio suinteresuotųjų šalių partnerystę (kvietimo numeris AMIF-2020-AG-CALL-01). Paraiškas teikite čia Kliūčių mažinimas ir galimybių naudotis pagrindinėmis paslaugomis skatinimas trečiųjų šalių piliečiams (kvietimo numeris AMIF-2020-AG-CALL-02 ). Paraiškas teikite čia   Skatinti migrantų dalyvavimą kuriant ir įgyvendinant integracijos politiką (kvietimo numeris AMIF-2020-AG-CALL-03). Paraiškas teikite čia Papildomų galimybių žmonėms, kuriems reikalinga apsauga, ir jų tolesnės integracijos skatinimas (kvietimo numeris AMIF-2020-AG-CALL-04). Paraiškas teikite čia Paraiškų pateikimo terminas - 2021 m. vasario 16 d
2020.10.16 07:41
Rodomi įrašai: 11 - 2029
Rodyti puslapyje: