Naujienos

Filtravimas

Paraiškos

Parengtos projekto „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams“ ataskaitos

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kartu su partneriais Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių miestų bei Akmenės ir Jonavos rajonų savivaldybių administracijomis ir papildomu partneriu VŠĮ Diversity Development Group, vykdo projektą „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams“. Projekto tikslas  – stiprinti integracijos paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimą Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių miestų, Jonavos bei Akmenės rajonų savivaldybėse.  Projekto metu parengtas tyrimo ataskaitas, taip pat ir kiekvienos apskritojo stalo diskusijos informaciją galite rasti https://sppd.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/igyvendinami-projektai/projektas-savivaldybiu-kompetenciju-didinimas-teikiant-paslaugas-treciuju-saliu-pilieciams .
2022.01.10 09:26

Pakeista Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinė programa

Keičiama Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (PMIF) 2014-2020 metų nacionalinė programa. Keitimo tikslas perskirstyti lėšas,  padidinant lėšų sumą, skiriamą PMIF 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 2 nacionaliniam tikslui „Integracijos priemonės“.   Keitimas atliekamas, nes dalis lėšų, skirtų prieglobsčiui, buvo planuojama panaudoti konteineriniams namukams, bet šiuo metu šios išlaidos dengiamos iš EMAS lėšų. Be to, didinamas finansavimas mobiliosioms komandoms, siūlančioms socialines paslaugas trečiųjų šalių piliečiams, šiuo metu sulaikytiems apgyvendinimo vietose. Jos finansuojamos iš SO2 kaip Nevyriausybinių organizacijų teikiamos ankstyvos integracijos paslaugos. Taip pat atliekamos techninės korekcijos dėl apvalinimų. PMIF 2014-2020 m. programos keitimas
2021.12.13 09:59

2021-2027 m. investicijų kryptys

Maloniai kviečiame susipažinti su planuojamomis investicijų kryptimis 2021-2027 m. periodui: PMIF 21-27 investicijos Jeigu turėtumėte klausimų ar pastebėjimų, lauksime jų iki š. m. lapkričio 24 d. el. paštu adresi laura.pereviciute@socmin.lt.  
2021.11.17 17:19

Keičiamas projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. PMIF-1.2.3-K-01 „Prieglobsčio sistemos vertinimas“

Keičiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 2 nacionalinio tikslo „Valstybių narių gebėjimai plėtoti, stebėti ir vertinti savo prieglobsčio politiką ir procedūras“ 3 veiksmo „Prieglobsčio sistemos vertinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. PMIF-1.2.3-K-01, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. A1-171 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 2 nacionalinio tikslo „Valstybių narių gebėjimai plėtoti, stebėti ir vertinti savo prieglobsčio politiką ir procedūras“ 3 veiksmo „Prieglobsčio sistemos vertinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-1.2.3-K-01 patvirtinimo“ (toliau - PFSA). Keitimu tikslinami reikalavimai pagal PFSA atliekamam Prieglobsčio sistemos vertinimui, atsižvelgus į tai, kad nuo paraiškos rengimo ir projektų konkurso įgyvendinimo iš esmės pasikeitė situacija Lietuvos prieglobsčio ir migracijos sistemoje ir tai, kad dalies PFSA nurodytų aspektų vertinimas neturėtų pridėtinės vertės. Ministerijos vertinimu, turėtų būti atsisakoma prieglobsčio prašymų nagrinėjimo procedūros pirmoje ir apeliacinėje instancijose vertinimu, atsižvelgus į tai, kad procedūros vertinimas iki 2021 m. liepos mėn. neturėtų pridėtinės vertės tolimesniam prieglobsčio sistemos vertinimui, o procedūra nuo 2021 m. liepos mėn. patirdama neproporcingą krūvį taip pat negali būti vertintina kaip nuolat taikoma praktika. Taip pat vertinama, kad kokybiškam tyrimo atlikimui būtini Migracijos departamento duomenys. Įvertinus jo užimtumą šiuo metu, nebūtų galima tikėtis išsamių duomenų pateikimo tyrėjams. Šios aspekto vertinimas keičiamas į prieglobsčio sistemos institucinio modelio ex ante vertinimą, įvertinus identifikuotą poreikį parengti naują koncepciją prieglobsčio sistemai Lietuvoje. Jeigu turėtumėte pastabų, maloniai prašome jas teikti el. paštu laura.pereviciute@socmin.lt iki š.m. lapkričio 19 dienos. PMIF-1.2.3-K-01 keitimo lyginamasis variantas  
2021.11.16 07:22

Rengiamas projektų finansavimo sąlygų aprašas mobiliųjų socialinės pagalbos komandų finansavimui

Siekiant užtikrinti orias priėmimo ir apgyvendinimo sąlygas, šiuo metu yra finansuojamos mobiliosios komandos, teikiančios socialines paslaugas užsieniečiams, priklausantiems pažeidžiamųjų asmenų grupėms. Siekiant užtikrinti šių paslaugų teikimo tęstinumą rengiamas naujas projektų finansavimo sąlygų aprašas.  Preliminari skiriama lėšų suma – 434 tūkst. eurų Tikslinė grupė – migrantų apgyvendinimo stovyklų gyventojai Remiamos veiklos: socialinių paslaugų teikimas tikslinės grupės atstovams, neteisėtai kirtusiems valstybės sieną, kuriems laikinas apgyvendinimas organizuojamas pagal Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano 2 priedo 15.1.1 papunktį; tikslinės grupės atstovų gyvenimo sąlygų gerinimas juos aprūpinant maistu (įskaitant maitinimo paslaugas), higienos reikmenimis, būtiniausiais drabužiais, avalyne ir pan.; asmens sveikatos priežiūros paslaugos, medikamentai, vaistažolės, maisto papildai, vakcinos, odontologinės medžiagos ir kitos sveikatos priežiūrai ir medicinos pagalbai reikalingos priemonės psichologinė pagalba ir (arba) konsultacijos; socialinių įgūdžių ugdymas ir laisvalaikio organizavimas. Įgyvendinimo terminas – iki 2022 m. pab.  Galimi pareiškėjai ir partneriai – viešasis (-ieji) ar privatusis (‑ieji) juridinis (-iai) asmuo (-enys), tarptautinė (-ės) organizacija (-os) ar jos (jų) padalinys (-iai), teisėtai veikiantis (‑ys) Lietuvos Respublikoje, taip pat Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas, Tarptautinė nacionalinių Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijų federacija. Pridedamas projektų finansavimo sąlygų aprašo  projektas . Maloniai prašome teikti pastabas iki š. m. lakričio 19 d. darbo dienos pabaigos el. paštu laura.pereviciute@socmin.lt
2021.11.11 15:25

Patvirtinti 2021-2027 m. Prieglobsčio migracijos ir integracijos fondą reglamentuojantys ES teisės aktai

Patvirtinti 2021-2027 m. Prieglobsčio migracijos ir integracijos fondą reglamentuojantys ES teisės aktai. Maloniai prašome susipažinti: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1147 2021 m. liepos 7 d. kuriuo nustatomas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1060 2021 m. birželio 24 d. kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės“.
2021.08.04 10:51

Pakeista Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinė programa

Keičiama Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (PMIF) 2014-2020 metų nacionalinė programa. Keitimo tikslas perskirstyti lėšas, padidinant lėšų sumą, skiriamą PMIF 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionaliniam tikslui „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“. Keitimas atliekamas įvertinus pasikeitusią migracijos srautų situaciją Lietuvoje ir siekiant greitai reaguoti į išaugusius poreikius prieglobsčio sistemoje (konkrečiau, prieglobsčio prašytojų apgyvendinimui, paslaugų ir humanitarinės pagalbos teikimui, Migracijos departamento pajėgumų nagrinėti prieglobsčio bylas didinimui). PMIF programos keitimo lyginamasis variantas.      
2021.07.13 09:37

Kvietimas į Active Youth organizacijos vykdomo projekto informacinį renginį balandžio 15 d. 15 val.

Active Youth organizacija vykdo projektą Migrant Talent Garden ir organizuoja nemokamus verslumo mokymus migrantams bei lietuviams, kurie yra suinteresuoti pradėtį verslą. Tai bus 9 renginių mokymai apie entreprenerystę, kurie suteiks bazines verslo kūrimo žinias. Balandžio 15 d. 15 val. vyks infromacinis renginys, kurio metu bus pristatyta mokymai, programa bei pats projektas. Renginys ir mokymai vyks anglų kalba. Kviečiame dalyvauti, dalinti renginiu su kitais ir paraginti tikslinę auditoriją registruotis. Facebook event: https://fb.me/e/1gBuXesQs Reikalinga registracija. Užsiregistravę dalyviai gaus nuorodą į renginį:  https://forms.gle/XGFMqa5uhPZHNBBJ8 Trumpai apie Migrant Talent Garden: EEA and Norway Grants finansuojamas socialinis projektas migrantų verslumui skatinti Lietuvoje, Latvijoje, Kroatijoje, Bulgarijoje ir Graikijoje. Mes, Aktyvus Jaunimas, vykdome šį projektą Lietuvoje. 
2021.04.14 12:31

Iki birželio 11 d. pratęsiamas kvietimas teikti paraiškas integracijos per verslumo skatinimą stiprinimui

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Europos socialinio fondo agentūra (toliau – Agentūra) kviečia teikti paraiškas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos finansavimui gauti pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. A1-286 patvirtintą Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 7 veiksmo „Integracijos per verslumo skatinimą stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-2.1.7-K-01 (toliau – PFSA) (paskelbta TAR 2021-04-06, i. k. 2021-06963) (suvestinė redakcija nuo 2021-05-11).   Paraiškų pateikimo terminas 2021-06-11 17:00 Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 250 000,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas   250 000,00 Eur Finansavimo tikslas stiprinti PFSA 17 punkte nurodytų tikslinės grupės asmenų (toliau – tikslinės grupės asmenys) integraciją į darbo rinką, skatinant verslumą. Remiamos veiklos mentorystė (įskaitant pirminį asmens gebėjimų ir poreikių vertinimą, pagalbą planuojant karjerą ir (arba) rengiant verslo planą); palydėjimo paslaugos; pagalba užmezgant darbo ir (ar) verslo kontaktus; pagalba darbo vietoje ir (ar) verslo aplinkoje, atsižvelgiant į kultūrinius skirtumus, padedanti tikslinės grupės asmeniui (-ims) greičiau suprasti naujos darbo vietos ir (ar) verslo aplinkos kultūrą, jos nulemtą aplinkinių elgesį, priimtinas elgesio normas; ekspertų konsultacijos verslo kūrimo ir plėtros klausimais, karjeros klausimais, atsižvelgiant į individualius tikslinės grupės asmens (-ų) poreikius; profesijos, specialybės ir (ar) kompetencijų įgijimo ir (ar) jų tobulinimo bei kiti specifiniai mokymai (kursai, seminarai, paskaitos ar kt.), atsižvelgiant į individualius tikslinės grupės asmens (-ų) poreikius; lietuvių kalbos mokymas darbo vietoje; baziniai supažindinimo su darbo rinka, verslo kultūra, darbo santykiais mokymai (kursai, seminarai, paskaitos ar kt.) ir kt.; verslo plane numatytų paslaugų ir prekių, reikalingų savarankišką veiklą vykdančiam (-iems) ir (ar) planuojančiam (-iems) vykdyti PFSA 17.1 papunktyje nurodytam tikslinės grupės asmeniui (-ims), užregistravusiam (-iems) ūkinę veiklą kaip ūkio subjektui (-ams), įsigijimas. Parama vienam asmeniui verslo plane numatytoms paslaugoms ir prekėms įsigyti negali viršyti 31,03 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio; darbdaviui, įdarbinusiam tikslinės grupės asmenį (-is), teikiamos paslaugos: darbo sutarties, vidaus tvarkos, saugos darbe taisyklių ir kitų reikalingų dokumentų vertimas raštu; vertimo žodžiu paslaugos, teikiamos tikslinės grupės asmeniui (-ims) darbo vietoje; vaikų priežiūra ar kitos jiems skirtos užimtumo veiklos, vykdomos įgyvendinant PFSA 7.1–7.3 papunkčiuose nurodytas veiklas. Pavyzdinė projekto veiklų vykdymo chema yra čia Viešasis (-ieji) ar privatusis (‑ieji) juridinis (-iai) asmuo (-enys), tarptautinė (-ės) organizacija (-os) ar jos (jų) padalinys (-iai), teisėtai veikiantis (‑ys) Lietuvos Respublikoje, taip pat Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas, Tarptautinė nacionalinių Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijų federacija: kuris (kurie) ne trumpiau kaip trisdešimt šešis mėnesius nepertraukiamai iki paraiškos pateikimo datos turėjo ne mažiau kaip tris darbo santykiais susijusius asmenis. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) atitiktis šiam reikalavimui tikrinama remiantis interneto svetainės  https://atvira.sodra.lt/imones/paieska/index.html# Jei pareiškėjas ir (ar) partneris yra tarptautinė (-ės) organizacija (-os) ar jos (jų) padalinys, teisėtai veikiantis (-ys) Lietuvos Respublikoje, taip pat Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas, Tarptautinė nacionalinių Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijų federacija, jų atitiktis šiam reikalavimui tikrinama pagal PFSA 31.8 papunktyje nurodytą (‑us) pateikti dokumentą (-us); iš kurių bent vienas yra Pabėgėlių priėmimo centras arba prieglobsčio gavėjų integraciją įgyvendinanti institucija, kaip apibrėžta Valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo tvarkos aprašo 2.3 papunktyje, arba turi bendradarbiavimo susitarimą su šiomis institucijomis.   Atrankos būdas   Konkursas Paraiškų pateikimo būdas Kvietimo teikti paraiškas dokumentai skelbiami www.pmif.lt PFSA ; Paraiškos finansuoti iš PMIF lėšų projektą forma , kitos su paraiška teikiamų dokumentų formos; iš PMIF lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties pavyzdinė forma ( PAFT 4 priedas ). Užpildyta paraiška ir PFSA 31 punkte nurodyti priedai turi būti pateikti įgaliotajai institucijai, kartu pateikiant į skaitmeninę laikmeną įrašytas paraiškos ir pridedamų dokumentų kopijas (jei teikiama popierinė paraiškos versija). Paraiškos gali būti pateiktos vienu iš šių nurodytų būdų: asmeniškai pristatytos pareiškėjo ar jo įgalioto asmens į įgaliotąją instituciją; pristatytos pašto kurjerio; atsiųstos paštu; atsiųstos elektroniniu paštu info@esf.lt kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Siunčiant paštu ar naudojantis pašto kurjerio paslaugomis, paraiškos pateikimo data įgaliotajai institucijai bus laikoma paraiškos pateikimo paštui ar kurjeriui data ir laikas. Atsiųstos faksu ar kitu nei įgaliotosios institucijos adresu pristatytos paraiškos neregistruojamos ir nevertinamos. Informacija apie informacinius susitikimus ir (ar) galimų pareiškėjų mokymus bus skelbiama interneto svetainėje www.pmif.lt.   Paraiškos turi būti pateiktos šiuo adresu: Europos socialinio fondo agentūra Gynėjų g. 16, 01109 Vilnius   Telefonas pasiteirauti 8 659 79 868 El. paštas vilma.ulkiene@esf.lt
2021.04.12 17:31 | Paraiškos

Skelbiamas kvietimas teikti paraišką savanoriško grįžimo ir reintegracijos vykdymo veikloms

Kvietimas Nr. PMIF-3.2.2-K-04 Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos finansavimui gauti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Europos socialinio fondo agentūra (toliau – Agentūra) kviečia teikti paraiškas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos finansavimui gauti pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-257 patvirtintą Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas“ 2 nacionalinio tikslo „Grąžinimo priemonės“ 2 veiksmo „Reintegracija kilmės šalyje“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-3.2.2 -K-04 (toliau – PFSA) (paskelbta TAR 2021-03-30, i. k. 2021-06392). Paraiškų pateikimo terminas: 2021-05-17 17:00 Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma: 250 000,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas: 250 000,00 Eur Finansavimo tikslas: Užtikrinti veiksmingą tikslinės grupės atstovų, nurodytų PFSA 18 punkte (toliau – tikslinės grupės atstovai), grįžimą į kilmės valstybę ar užsienio valstybę, į kurią jie turi teisę grįžti ar išvykti, ir readmisijos politikos įgyvendinimą nepažeidžiant pagrindinių žmogaus teisių. Remiamos veiklos 1. tikslinės grupės atstovų informavimas ir konsultavimas savanoriško grįžimo į kilmės valstybę ar užsienio valstybę, į kurią jie turi teisę grįžti ar išvykti, ir reintegracijos klausimais, savanoriško grįžimo į kilmės valstybę ar užsienio valstybę, į kurią jie turi teisę grįžti ar išvykti, bei tranzito ir pasitikimo pagalbos tikslinės grupės atstovams organizavimas (įskaitant medicinos darbuotojo (-ų) palydą, bilietų pirkimą), teisinės, dokumentų tvarkymo, kitos reikalingos paslaugos (apgyvendinimo, maitinimo, pervežimo, vertimo, psichologinės pagalbos, sveikatos priežiūros, asmeninių daiktų išsiuntimo ir pan.), ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamiems asmenims, kaip jie apibrėžti 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse 3 straipsnio 9 dalyje (toliau – pažeidžiami asmenys); 2. sėkmingam tikslinės grupės atstovų savanoriškam grįžimui į kilmės valstybę ar užsienio valstybę, į kurią jie turi teisę grįžti ar išvykti, vykdyti reikalingų prekių (maisto, drabužių, avalynės, medikamentų, higienos priemonių, lagaminų ir kt.), skirtų tikslinės grupės atstovams, įsigijimas ir (ar) įsigijimo išlaidų kompensavimas; 3. vaikų priežiūra ar kitos jiems skirtos užimtumo veiklos, jų tėvams ir (ar) įtėviams, ir (ar) globėjams ar rūpintojams dalyvaujant projekto veiklose; 4. vienkartinė pagalba pinigais tikslinės grupės atstovams, skirta sklandžiam jų grįžimui į kilmės valstybę ar užsienio valstybę, į kurią jie turi teisę grįžti ar išvykti, užtikrinti, – kiekvienam suaugusiam asmeniui, taip pat kiekvienam nelydimam nepilnamečiui – po 200 (du šimtus) eurų, kiekvienam vaikui, grįžtančiam (išvykstančiam) su tėvais (vienu iš tėvų) ar kitu (-ais) vaiko atstovu (-ais) pagal įstatymą, – po 100 eurų; 5. individualių reintegracijos planų tikslinės grupės atstovams rengimas; 6. individualių reintegracijos planų tikslinės grupės atstovams įgyvendinimas (galima skirti lėšų suma – iki 1 500 (vieno tūkstančio penkių šimtų) eurų vienam tikslinės grupės atstovui, įskaitant paramą smulkiam verslui steigti ir (ar) vystyti, plėsti, įrangai ir (ar) įrankiams (įskaitant gyvulius, augalus, žaliavas, naudotą įrangą) įsigyti, įsidarbinimo pagalbą, profesinį mokymą, kvalifikacijos kėlimo kursus, mokymus, pagalbą susirandant laikiną gyvenamąją vietą ar, tikslinės grupės atstovui nuomojantis patalpas darbui, nuomos mokesčio sumokėjimą ir (ar) kompensavimą, paramą tikslinės grupės atstovo vaiko (‑ų) priežiūrai, ugdymui, sveikatos priežiūros paslaugas ir priemones ir (ar) kitą galimą pagalbą grįžus į kilmės valstybę ar užsienio valstybę, į kurią jis turi teisę grįžti ar išvykti. Remiamai reintegracijos pagalbai taikomi šie ribojimai: 6.1 individualiuose reintegracijos planuose tikslinės grupės atstovams sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti ir priemonėms įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 500 (penki šimtai) eurų vienam tikslinės grupės atstovui; 6.2 reintegracijos pagalba tikslinės grupės atstovui teikiama ne ilgiau kaip 12 (dvylika) mėnesių nuo jo grįžimo į kilmės valstybę ar užsienio valstybę, į kurią jis turi teisę grįžti ar išvykti, dienos arba nuo kreipimosi į reintegraciją vykdančią instituciją kilmės valstybėje ar užsienio valstybėje, į kurią jis turi teisę grįžti ar išvykti, dienos. Išlaidos turi būti patirtos ir apmokėtos iki projekto įgyvendinimo pabaigos; 6.3 reintegracijos pagalba tikslinės grupės atstovams, grįžtantiems (išvykstantiems) į Baltarusijos Respubliką ar Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį, teikiama tik tuo atveju, jeigu tikslinės grupės atstovai Lietuvos Respublikoje praleido 6 (šešis) mėnesius ar ilgiau ir jų gyvenamoji vieta, kurioje bus vykdoma reintegracija, nuo Lietuvos Respublikos valstybės sienos yra nutolusi 50 (penkiasdešimties) ir daugiau kilometrų atstumu; 7. informavimo priemonės ir renginiai tikslinės grupės atstovams ir (ar) institucijoms, įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms: informacinių leidinių apie savanorišką tikslinės grupės atstovų grįžimą į kilmės valstybę ar užsienio valstybę, į kurią jie turi teisę grįžti ar išvykti, ir reintegraciją toje valstybėje parengimas ir (ar) vertimas į kitą (-as) kalbą (‑as), ir (ar) leidyba bei platinimas, interneto svetainės sukūrimas ir (ar) modifikavimas, ir (ar) atnaujinimas (įskaitant programavimo darbus, turinio parengimą ir (ar) jo atnaujinimą bei vertimą į kitą (-as) kalbą (-as)), informacinių vaizdo, garso ir kitų priemonių sukūrimas ir (ar) platinimas; informaciniai renginiai apie savanorišką tikslinės grupės atstovų grįžimą į kilmės valstybę ar užsienio valstybę, į kurią jie turi teisę grįžti ar išvykti, ir reintegraciją toje valstybėje specialistams (pvz., Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir jo teritorinių skyrių valstybės tarnautojams ir darbuotojams, Užsieniečių registracijos centro darbuotojams, nevyriausybinių organizacijų darbuotojams ir kt.). Galimi pareiškėjai: Viešieji juridiniai asmenys, tarptautinės organizacijos ar jų padaliniai, teisėtai veikiantys Lietuvos Respublikoje. Projektas gali būti vykdomas su partneriu (-iais). Partneriais gali būti viešieji juridiniai asmenys, tarptautinės organizacijos ar jų padaliniai, teisėtai veikiantys Lietuvos Respublikoje. Atrankos būdas: Konkursas Kvietimo teikti paraiškas dokumentai skelbiami www.pmif.lt PFSA ; Paraiškos finansuoti iš PMIF lėšų projektą forma , kitos su paraiška teikiamų dokumentų formos; iš PMIF lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties pavyzdinė forma ( PAFT 4 priedas ). Užpildyta paraiška ir PFSA 27 punkte nurodyti priedai turi būti pateikti įgaliotajai institucijai, kartu pateikiant į skaitmeninę laikmeną įrašytas paraiškos ir pridedamų dokumentų kopijas (jei teikiama popierinė paraiškos versija). Paraiškos gali būti pateiktos vienu iš šių nurodytų būdų: asmeniškai pristatytos pareiškėjo ar jo įgalioto asmens į įgaliotąją instituciją; pristatytos pašto kurjerio; atsiųstos paštu; atsiųstos elektroniniu paštu info@esf.lt kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu Siunčiant paštu ar naudojantis pašto kurjerio paslaugomis, paraiškos pateikimo data įgaliotajai institucijai bus laikoma paraiškos pateikimo paštui ar kurjeriui data ir laikas. Atsiųstos faksu ar kitu nei įgaliotosios institucijos adresu pristatytos paraiškos neregistruojamos ir nevertinamos. Nuorodos Kvietimas PMIF-3.2.2-K-04 Projektų finansavimo sąlygų aprašas  Nr. PMIF-3.2.2-K-04  
2021.03.31 10:28
Rodomi įrašai: 1 - 1029
Rodyti puslapyje: