Naujienos

Filtravimas

Paraiškos

Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros atvykstančių migrantų iš Ukrainos tyrimas

Informuojame, kad Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra, remiama Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO), pradėjo vykdyti atvykstančių migrantų iš Ukrainos perkeltųjų asmenų tyrimą. Anketomis siekama surinkti informaciją apie jų kelionę į Europą, šeimos sudėtį, išsilavinimą, asmeninę pabėgėlio situaciją ir būsimus perkėlimo planus.   Apklausos rezultatai bus reguliariai vertinami ir teikiami EBPO šalims narėms. Be to, atsakymai bus naudojami Europos politikos formuotojams teikti naujienas apie situaciją ir suteiks galimybę geriau pritaikyti paslaugas pabėgėliams iš Ukrainos. Apklausa pasiekiama adresu https://tellusyourstorysurvey.eu/ / ir yra anglų , ukrainiečių ir rusų kalbomis. Informaciją apie apklausą rasite čia .   Taip pat informacija skelbiama šiuose socialinės žiniasklaidos puslapiuose: Facebook: ENG , UKR , RUS    Twitter: ENG , UKR , RUS    LinkedIn: ENG , UKR , RUS    Instagram: ENG , UKR , RUS      
2022.05.03 14:58

Europos Komisija skelbia kvietimą komunikacijos projektams apie nelegalią migraciją

Kvietimas skirtas įgyvendinti informacijos sklaidos projektus apie nelegalios migracijos grėsmes ir rizikas. Daugiau informacijos apie kvietimą rasite Europos Komisijos puslapyje 
2022.04.14 18:13

Parengtos projekto „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams“ ataskaitos

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kartu su partneriais Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių miestų bei Akmenės ir Jonavos rajonų savivaldybių administracijomis ir papildomu partneriu VŠĮ Diversity Development Group, vykdo projektą „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams“. Projekto tikslas  – stiprinti integracijos paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimą Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių miestų, Jonavos bei Akmenės rajonų savivaldybėse.  Projekto metu parengtas tyrimo ataskaitas, taip pat ir kiekvienos apskritojo stalo diskusijos informaciją galite rasti https://sppd.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/igyvendinami-projektai/projektas-savivaldybiu-kompetenciju-didinimas-teikiant-paslaugas-treciuju-saliu-pilieciams .
2022.01.10 09:26

Pakeista Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinė programa

Keičiama Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (PMIF) 2014-2020 metų nacionalinė programa. Keitimo tikslas perskirstyti lėšas,  padidinant lėšų sumą, skiriamą PMIF 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 2 nacionaliniam tikslui „Integracijos priemonės“.   Keitimas atliekamas, nes dalis lėšų, skirtų prieglobsčiui, buvo planuojama panaudoti konteineriniams namukams, bet šiuo metu šios išlaidos dengiamos iš EMAS lėšų. Be to, didinamas finansavimas mobiliosioms komandoms, siūlančioms socialines paslaugas trečiųjų šalių piliečiams, šiuo metu sulaikytiems apgyvendinimo vietose. Jos finansuojamos iš SO2 kaip Nevyriausybinių organizacijų teikiamos ankstyvos integracijos paslaugos. Taip pat atliekamos techninės korekcijos dėl apvalinimų. PMIF 2014-2020 m. programos keitimas
2021.12.13 09:59

2021-2027 m. investicijų kryptys

Maloniai kviečiame susipažinti su planuojamomis investicijų kryptimis 2021-2027 m. periodui: PMIF 21-27 investicijos Jeigu turėtumėte klausimų ar pastebėjimų, lauksime jų iki š. m. lapkričio 24 d. el. paštu adresi laura.pereviciute@socmin.lt.  
2021.11.17 17:19

Keičiamas projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. PMIF-1.2.3-K-01 „Prieglobsčio sistemos vertinimas“

Keičiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 2 nacionalinio tikslo „Valstybių narių gebėjimai plėtoti, stebėti ir vertinti savo prieglobsčio politiką ir procedūras“ 3 veiksmo „Prieglobsčio sistemos vertinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. PMIF-1.2.3-K-01, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. A1-171 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 2 nacionalinio tikslo „Valstybių narių gebėjimai plėtoti, stebėti ir vertinti savo prieglobsčio politiką ir procedūras“ 3 veiksmo „Prieglobsčio sistemos vertinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-1.2.3-K-01 patvirtinimo“ (toliau - PFSA). Keitimu tikslinami reikalavimai pagal PFSA atliekamam Prieglobsčio sistemos vertinimui, atsižvelgus į tai, kad nuo paraiškos rengimo ir projektų konkurso įgyvendinimo iš esmės pasikeitė situacija Lietuvos prieglobsčio ir migracijos sistemoje ir tai, kad dalies PFSA nurodytų aspektų vertinimas neturėtų pridėtinės vertės. Ministerijos vertinimu, turėtų būti atsisakoma prieglobsčio prašymų nagrinėjimo procedūros pirmoje ir apeliacinėje instancijose vertinimu, atsižvelgus į tai, kad procedūros vertinimas iki 2021 m. liepos mėn. neturėtų pridėtinės vertės tolimesniam prieglobsčio sistemos vertinimui, o procedūra nuo 2021 m. liepos mėn. patirdama neproporcingą krūvį taip pat negali būti vertintina kaip nuolat taikoma praktika. Taip pat vertinama, kad kokybiškam tyrimo atlikimui būtini Migracijos departamento duomenys. Įvertinus jo užimtumą šiuo metu, nebūtų galima tikėtis išsamių duomenų pateikimo tyrėjams. Šios aspekto vertinimas keičiamas į prieglobsčio sistemos institucinio modelio ex ante vertinimą, įvertinus identifikuotą poreikį parengti naują koncepciją prieglobsčio sistemai Lietuvoje. Jeigu turėtumėte pastabų, maloniai prašome jas teikti el. paštu laura.pereviciute@socmin.lt iki š.m. lapkričio 19 dienos. PMIF-1.2.3-K-01 keitimo lyginamasis variantas  
2021.11.16 07:22

Rengiamas projektų finansavimo sąlygų aprašas mobiliųjų socialinės pagalbos komandų finansavimui

Siekiant užtikrinti orias priėmimo ir apgyvendinimo sąlygas, šiuo metu yra finansuojamos mobiliosios komandos, teikiančios socialines paslaugas užsieniečiams, priklausantiems pažeidžiamųjų asmenų grupėms. Siekiant užtikrinti šių paslaugų teikimo tęstinumą rengiamas naujas projektų finansavimo sąlygų aprašas.  Preliminari skiriama lėšų suma – 434 tūkst. eurų Tikslinė grupė – migrantų apgyvendinimo stovyklų gyventojai Remiamos veiklos: socialinių paslaugų teikimas tikslinės grupės atstovams, neteisėtai kirtusiems valstybės sieną, kuriems laikinas apgyvendinimas organizuojamas pagal Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano 2 priedo 15.1.1 papunktį; tikslinės grupės atstovų gyvenimo sąlygų gerinimas juos aprūpinant maistu (įskaitant maitinimo paslaugas), higienos reikmenimis, būtiniausiais drabužiais, avalyne ir pan.; asmens sveikatos priežiūros paslaugos, medikamentai, vaistažolės, maisto papildai, vakcinos, odontologinės medžiagos ir kitos sveikatos priežiūrai ir medicinos pagalbai reikalingos priemonės psichologinė pagalba ir (arba) konsultacijos; socialinių įgūdžių ugdymas ir laisvalaikio organizavimas. Įgyvendinimo terminas – iki 2022 m. pab.  Galimi pareiškėjai ir partneriai – viešasis (-ieji) ar privatusis (‑ieji) juridinis (-iai) asmuo (-enys), tarptautinė (-ės) organizacija (-os) ar jos (jų) padalinys (-iai), teisėtai veikiantis (‑ys) Lietuvos Respublikoje, taip pat Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas, Tarptautinė nacionalinių Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijų federacija. Pridedamas projektų finansavimo sąlygų aprašo  projektas . Maloniai prašome teikti pastabas iki š. m. lakričio 19 d. darbo dienos pabaigos el. paštu laura.pereviciute@socmin.lt
2021.11.11 15:25

Patvirtinti 2021-2027 m. Prieglobsčio migracijos ir integracijos fondą reglamentuojantys ES teisės aktai

Patvirtinti 2021-2027 m. Prieglobsčio migracijos ir integracijos fondą reglamentuojantys ES teisės aktai. Maloniai prašome susipažinti: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1147 2021 m. liepos 7 d. kuriuo nustatomas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1060 2021 m. birželio 24 d. kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės“.
2021.08.04 10:51

Pakeista Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinė programa

Keičiama Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (PMIF) 2014-2020 metų nacionalinė programa. Keitimo tikslas perskirstyti lėšas, padidinant lėšų sumą, skiriamą PMIF 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionaliniam tikslui „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“. Keitimas atliekamas įvertinus pasikeitusią migracijos srautų situaciją Lietuvoje ir siekiant greitai reaguoti į išaugusius poreikius prieglobsčio sistemoje (konkrečiau, prieglobsčio prašytojų apgyvendinimui, paslaugų ir humanitarinės pagalbos teikimui, Migracijos departamento pajėgumų nagrinėti prieglobsčio bylas didinimui). PMIF programos keitimo lyginamasis variantas.      
2021.07.13 09:37

Kvietimas į Active Youth organizacijos vykdomo projekto informacinį renginį balandžio 15 d. 15 val.

Active Youth organizacija vykdo projektą Migrant Talent Garden ir organizuoja nemokamus verslumo mokymus migrantams bei lietuviams, kurie yra suinteresuoti pradėtį verslą. Tai bus 9 renginių mokymai apie entreprenerystę, kurie suteiks bazines verslo kūrimo žinias. Balandžio 15 d. 15 val. vyks infromacinis renginys, kurio metu bus pristatyta mokymai, programa bei pats projektas. Renginys ir mokymai vyks anglų kalba. Kviečiame dalyvauti, dalinti renginiu su kitais ir paraginti tikslinę auditoriją registruotis. Facebook event: https://fb.me/e/1gBuXesQs Reikalinga registracija. Užsiregistravę dalyviai gaus nuorodą į renginį:  https://forms.gle/XGFMqa5uhPZHNBBJ8 Trumpai apie Migrant Talent Garden: EEA and Norway Grants finansuojamas socialinis projektas migrantų verslumui skatinti Lietuvoje, Latvijoje, Kroatijoje, Bulgarijoje ir Graikijoje. Mes, Aktyvus Jaunimas, vykdome šį projektą Lietuvoje. 
2021.04.14 12:31
Rodomi įrašai: 1 - 1031
Rodyti puslapyje: